Hoe word je notaris?

Notaris ben je niet zomaar. Je moet er een lange opleiding voor volgen en aan veel eisen voldoen. In heel Nederland zijn er daarom maar 1250. In dit blog leg ik uit hoe je notaris kunt worden.

Hoe word je notaris?

Om notaris te worden, moet je benoemd zijn door de koning en beëdigd door de rechter. In de Wet op het notarisambt staat wie notaris mag zijn en hoe je dat wordt.

hoe word je notaris

Aan welke eisen moet je voldoen om notaris te worden?

Voordat je kunt vragen of je notaris mag zijn, moet je aan heel veel eisen voldoen. Na het afronden van je studie notarieel recht, moet je ook nog een beroepsopleiding van 3 jaar volgen. Verder is het nodig dat je 6 jaar werkervaring hebt. Maar ook wanneer je aan alle eisen voldoet, kan je verzoek nog worden afgewezen. Want een commissie beslist of je wel “persoonlijk geschikt” bent voor het beroep.

notaris opleiding

Waar kun je een opleiding tot notaris volgen?

Een bachelor en master opleiding tot notaris kun je volgen in deze 5 steden:

Daarna kun je aan de slag als kandidaat-notaris en beginnen met de beroepsopleiding. Als je die hebt afgerond en genoeg werkervaring hebt, kun je notaris worden.

Maar ook zonder een studie aan de universiteit kun je een heel eind komen binnen het notariaat. Je kunt bij de notaris aan de slag als receptioniste, secretaresse, boekhouder, ICT’er, klerk of jurist. Veel kantoren staan open voor een combi van werken en leren. Daarbij kun je kiezen voor:

  • HBO Rechten bij een van de vele hogescholen in Nederland
  • Een opleiding bij INM, FBN, Netwerk Notarissen of SOM, waarmee je onder andere Register Notarisklerk kunt worden.

Wanneer ben je geen notaris meer?

Je krijgt vanzelf ontslag als je 70 jaar oud bent. Het is ook mogelijk om al eerder ontslag te vragen aan de koning. Denk aan de situatie dat je 65 jaar bent en het kantoor verkoopt aan je opvolger. De koning kan een notaris ook ontslaan als de minister van veiligheid en justitie daarom vraagt. Dat gebeurt onder andere als de notaris in de gevangenis zit vanwege een veroordeling. Maar de koning is niet de enige die een notaris kan ontslaan. De rechter kan je ook uit het ambt zetten als er een klacht wordt ingediend.

Wat doet een notaris?

Een notaris zet de zaken voor je op papier. Daarbij kun je denken aan een akte zoals een testament. Maar een notaris doet nog veel meer. Hij heeft ook een rol bij het veilen van een huis of de trekking van een loterij.

wat doet een notaris

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe word je notaris?

Om notaris te worden, moet je benoemd zijn door de koning en beëdigd door de rechter. In de Wet op het notarisambt staat wie notaris mag zijn en hoe je dat wordt.

Artikel 2 en 3 van de Wet op het notarisambt:
Tot het voeren van de titel notaris is uitsluitend bevoegd hij die als zodanig is benoemd en beëdigd en die niet geschorst of gedefungeerd is … De notaris wordt als zodanig bij koninklijk besluit benoemd … De notaris legt binnen zes maanden na de dagtekening van het benoemingsbesluit voor de rechtbank in het arrondissement waarin de kamer voor het notariaat is gevestigd waaronder hij ressorteert, de navolgende eed af:

“Ik zweer getrouwheid aan de Koning en de Grondwet en eerbied voor de rechterlijke autoriteiten. Ik zweer, dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de verordeningen die op het notarisambt van toepassing zijn en dat ik mijn taak eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren; dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles waarvan ik door mijn ambt kennis neem en dat ik voorts, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, tot het verkrijgen van mijn benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.”

Welke opleiding moet je volgen om notaris te worden?

Voordat je kunt vragen of je notaris mag zijn, moet je aan heel veel eisen voldoen. Na het afronden van je studie notarieel recht, wat in 5 steden kan, moet je ook nog een beroepsopleiding van 3 jaar volgen. Verder is het nodig dat je 6 jaar werkervaring hebt. Maar ook wanneer je aan alle eisen voldoet, kan je verzoek nog worden afgewezen. Want een commissie beslist of je wel “persoonlijk geschikt” bent voor het beroep.

Artikel 6 van de Wet op het notarisambt:
“1. Tot notaris is slechts benoembaar hij die de Nederlandse nationaliteit bezit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
2. Voor de benoembaarheid tot notaris is vereist:
a. dat
1°. hem op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de graad Bachelor op het gebied van het notarieel recht en tevens de graad Master op het gebied van het notarieel recht zijn verleend, of
2°. hij het recht heeft verkregen om de titel meester te voeren op grond van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding op het gebied van het notarieel recht aan een universiteit of de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. dat hij:
1°. een stage heeft doorlopen als bedoeld in artikel 31;
2°. met goed gevolg heeft afgelegd het examen, bedoeld in artikel 33;
3°. als toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gedurende de laatste twee jaren voorafgaand aan zijn verzoek tot benoeming, per jaar gemiddeld ten minste 21 uur per week, in het Koninkrijk in Europa onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer werkzaam is geweest of het notarisambt heeft waargenomen, dan wel als notaris gedurende die periode het notarisambt heeft vervuld;
4°. dat hij in het bezit is van een ondernemingsplan dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, eerste lid, alsmede van het advies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, alsmede
c. dat hij in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
d. dat hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst voor een goede uitoefening van het notarisambt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de beroepsvereisten, waaraan hij die de opleiding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, heeft gevolgd moet voldoen.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen graden, verleend door een universiteit, de Open Universiteit of een hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of daaraan gelijkwaardige getuigschriften worden aangewezen die voor de toepasselijkheid van het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, gelijk worden gesteld aan de in dat lid bedoelde graad Bachelor op het gebied van het recht.”

Wanneer ben je geen notaris meer?

Je krijgt vanzelf ontslag als je 70 jaar oud bent. Het is ook mogelijk om al eerder ontslag te vragen aan de koning. Denk aan de situatie dat je 65 jaar bent en het kantoor verkoopt aan je opvolger. De koning kan een notaris ook ontslaan als de minister van veiligheid en justitie daarom vraagt. Dat gebeurt onder andere als de notaris in de gevangenis zit vanwege een veroordeling. Maar de koning is niet de enige die een notaris kan ontslaan. De rechter kan je ook uit het ambt zetten als er klacht wordt ingediend.

Artikel 14 lid 1 tot en met 4 van de Wet op het notarisambt:
“1. De notaris is met ingang van de eerstvolgende maand na het bereiken van de zeventigjarige leeftijd van rechtswege ontslagen.
2. Aan de notaris die voor het bereiken van de in het eerste lid genoemde leeftijd ontslag verzoekt, wordt ontslag verleend bij koninklijk besluit, dat tevens de datum van ingang daarvan vermeldt.
3. Op voordracht van Onze Minister kan de notaris bij koninklijk besluit worden ontslagen, indien hij:
a. geen gevolg heeft gegeven aan de verplichting, bedoeld in artikel 11, vierde lid, om een ongewenst verklaarde nevenbetrekking te beëindigen;
b. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld dan wel aan hem bij een dergelijke rechterlijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft.
4. Op voordracht van Onze Minister wordt aan de notaris bij koninklijk besluit ontslag verleend, indien hij:
a. niet langer de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
b. een ambt of betrekking heeft aanvaard dat, onderscheidenlijk die, op grond van artikel 9 onverenigbaar is met het notarisambt.”

Wat doet een notaris?

Een notaris zet de zaken voor je op papier. Daarbij kun je denken aan een akte zoals een testament. Maar een notaris doet nog veel meer. Hij heeft ook een rol bij het veilen van een huis of de trekking van een loterij.

Artikel 2 lid 1 van de Wet op het notarisambt:
“Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.”