Wat is een notaris?

Bij een notaris denk je al snel aan iemand die iets voor je op papier kan zetten. Op zich klopt dat, maar de notaris doet nog veel meer. Het woord “notaris” vind je in meer dan 50 wetten. Daar zitten bekende wetten bij zoals het Burgerlijk Wetboek. Maar ook een minder bekende regeling zoals het Kansspelen besluit. In dit blog leg ik uit welke betekenis de wet aan het woord “notaris” geeft.

Wat is een notaris?

Een notaris is een door de koning benoemde ambtenaar die een aantal wettelijke bevoegdheden heeft. De meest bekende daarvan is het maken van een akte, zoals een testament. Minder bekend is de rol die de notaris heeft bij het veilen van een huis of de trekking van een loterij. De wet geeft aan het woord notaris de volgende betekenis:

wat is een notaris

Aan welke eisen moet een notaris voldoen?

Een notaris wordt benoemd door de koning. Maar voordat dit gebeurt, moet je aan heel veel eisen voldoen. Na het afronden van je studie notarieel recht, moet je ook nog een beroepsopleiding van 3 jaar volgen. Verder is het nodig dat je 6 jaar werkervaring hebt. Maar ook wanneer je aan alle eisen voldoet, kan je verzoek nog worden afgewezen. Want een commissie beslist of je wel “persoonlijk geschikt” bent om notaris te worden.

Wie houdt er toezicht op de notaris?

De notaris valt onder het toezicht van de Kamer voor het notariaat, wat een onderdeel is van de rechtspraak. De rechter houdt dus toezicht op de notaris. Maar er zijn nog meer instanties die zich hiermee bezig houden.

Wat is het salaris van een notaris?

Omdat de notaris ondernemer is, heeft hij geen vast salaris. Het salaris van een notaris op een groot kantoor in de randstad kan wel 10 keer zo hoog zijn als het salaris van een notaris in een klein dorp. Er gelden ook geen vaste tarieven meer voor de notaris. Vroeger was dat wel het geval. Er is dus niet één antwoord op de vraag wat een notaris kost en hoeveel een notaris verdient. Daarvoor zijn de verschillen te groot.

(dit filmpje is van de KNB)

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een notaris?

Een notaris is een door de koning benoemde ambtenaar die een aantal wettelijke bevoegdheden heeft. De meest bekende daarvan is het maken van een akte, zoals een testament. Minder bekend is de rol die de notaris heeft bij het veilen van een huis of de trekking van een loterij. De wet geeft aan het woord notaris de volgende betekenis:

Artikel 2 lid 1 van de Wet op het notarisambt:
“Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.”

In dit blog vind je meer uitleg over de notaris.

Aan welke eisen moet een notaris voldoen?

Een notaris wordt benoemd door de koning. Maar voordat dit gebeurt, moet je aan heel veel eisen voldoen. Na het afronden van je studie notarieel recht, moet je ook nog een beroepsopleiding van 3 jaar volgen. Verder is het nodig dat je 6 jaar werkervaring hebt. Maar ook wanneer je aan alle eisen voldoet, kan je verzoek nog worden afgewezen. Want een commissie beslist of je wel “persoonlijk geschikt” bent om notaris te worden.

Artikel 6 van de Wet op het notarisambt:
“1. Tot notaris is slechts benoembaar hij die de Nederlandse nationaliteit bezit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
2. Voor de benoembaarheid tot notaris is vereist:
a. dat
1°. hem op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de graad Bachelor op het gebied van het notarieel recht en tevens de graad Master op het gebied van het notarieel recht zijn verleend, of
2°. hij het recht heeft verkregen om de titel meester te voeren op grond van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een opleiding op het gebied van het notarieel recht aan een universiteit of de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. dat hij:
1°. een stage heeft doorlopen als bedoeld in artikel 31;
2°. met goed gevolg heeft afgelegd het examen, bedoeld in artikel 33;
3°. als toegevoegd notaris of kandidaat-notaris gedurende de laatste twee jaren voorafgaand aan zijn verzoek tot benoeming, per jaar gemiddeld ten minste 21 uur per week, in het Koninkrijk in Europa onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer werkzaam is geweest of het notarisambt heeft waargenomen, dan wel als notaris gedurende die periode het notarisambt heeft vervuld;
4°. dat hij in het bezit is van een ondernemingsplan dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, eerste lid, alsmede van het advies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, alsmede
c. dat hij in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
d. dat hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst voor een goede uitoefening van het notarisambt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de beroepsvereisten, waaraan hij die de opleiding, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, heeft gevolgd moet voldoen.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen graden, verleend door een universiteit, de Open Universiteit of een hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of daaraan gelijkwaardige getuigschriften worden aangewezen die voor de toepasselijkheid van het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, gelijk worden gesteld aan de in dat lid bedoelde graad Bachelor op het gebied van het recht.”

Wie houdt er toezicht op de notaris?

De notaris valt onder het toezicht van de Kamer voor het notariaat, wat een onderdeel is van de rechtspraak. De rechter houdt dus toezicht op de notaris. Maar er zijn nog meer instanties die zich hiermee bezig houden.

In dit blog leg ik uit hoe het toezicht op de notaris is geregeld.

Wat is het salaris van een notaris?

Omdat de notaris ondernemer is, heeft hij geen vast salaris. Het salaris van een notaris op een groot kantoor in de randstad kan wel 10 keer zo hoog zijn als het salaris van een notaris in een klein dorp. Er gelden ook geen vaste tarieven meer voor de notaris. Vroeger was dat wel het geval. Er is dus niet één antwoord op de vraag wat een notaris kost en hoeveel een notaris verdient. Daarvoor zijn de verschillen te groot.