Maak zelf een Medische Volmacht met dit voorbeeld

Het Burgerlijk Wetboek heeft een apart hoofdstuk over de geneeskundige behandeling. Hierin vind je de rechten en plichten van de hulpverlener en de patiënt. Daarbij kun je denken aan de voorlichting door een arts, het moeten vragen om toestemming voor een behandeling en het geheim zijn van medische gegevens. In de wet staat ook dat je zelf een medische volmacht mag maken, waarvoor je het voorbeeld hieronder kunt gebruiken. Onder deze wet vallen je arts, je verpleegkundige en elke andere hulpverlener die jou adviseert, onderzoekt of behandelt.

Waarom zou je een volmacht maken?

Een medische volmacht kun je uit voorzorg geven voor het geval dat je zelf je belangen niet meer kunt behartigen. Je gevolmachtigde is in dat geval het aanspreekpunt voor hulpverleners. Zo’n volmacht staat standaard in een zogenoemd levenstestament. Dat is een algemene volmacht die je uit voorzorg vastlegt bij de notaris. Maar de wet eist voor de medische volmacht alleen maar dat deze op papier staat. Een notariële akte is voor dit onderwerp niet verplicht. Je kunt een medische volmacht dus ook zelf maken, zonder een bezoek aan de notaris.

Toch hebben al meer dan 1 miljoen (!) Nederlanders een volmacht vastgelegd bij de notaris. En daar is een hele goede reden voor. Met een levenstestament kun je bijna alles voor iemand regelen. Bijvoorbeeld ook een verhuizing, de bankzaken en de belastingen. Voor steeds meer mensen eindigt het leven met een periode van wilsonbekwaamheid. Je loopt er dus vanzelf tegenaan dat je zelfgemaakte volmacht niet meer volstaat.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen kantoren. Je kunt een levenstestament laten maken vanaf € 331 (bron). De meeste notarissen zijn een stuk duurder. Soms betaal je tot wel twee of drie keer zoveel. Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

medische volmacht
klik op het plaatje voor een pdf

In artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:

Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.

De rechten van je familie

Een hulpverlener heeft op grond van de wet dus al een grote groep van personen waaruit hij kan kiezen als je geen volmacht hebt. Maar heb je geen partner of familie? Dan kun je een medische volmacht maken zodat er toch iemand voor jouw belangen mag opkomen. Je kunt ook een volmacht maken als je wel familie hebt, maar juist niet wilt dat die iets te zeggen heeft.

Leg ook je uitvaartwensen vast

Een volmacht stopt na je overlijden. Je medisch gemachtigde bepaalt dus niet hoe je uitvaart er uit ziet. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een crematie of begrafenis. Veel mensen weten niet dat je tegenwoordig gratis online je uitvaartwensen kunt vastleggen. Als je toch bezig bent, is het een kleine moeite om dit ook even te regelen.

Voorbeeld medische volmacht

Wanneer je op zoek gaat naar een model voor een medische volmacht, dan kom je al snel uit bij het zogenoemde “levenstestament”. Een compleet levenstestament kun je alleen bij de notaris maken. Maar een handgeschreven medische volmacht mag je wel zelf maken met het voorbeeld hieronder. De gegevens tussen haakjes moet je uiteraard vervangen. Het is niet verplicht om de tekst met de hand over te schrijven maar ik vind dat wel een goed idee.

Medische volmacht

Hierbij verleen ik (voornaam, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), thans wonende te (adres) een medische volmacht aan (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), thans wonende te (adres). Ik herroep de medische volmachten die ik eventueel voor heden heb verleend. Mijn gevolmachtigde is bevoegd om mijn belangen als patiënt te behartigen in de behandelingsrelatie met hulpverleners. Indien ik niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van mijn belangen, is mijn gevolmachtigde bevoegd om in mijn plaats op te treden. De verplichtingen die voor een hulpverlener uit de wet jegens mij als patiënt voortvloeien, moeten door de hulpverlener dan worden nagekomen jegens mijn gevolmachtigde. Mijn gevolmachtigde mag namens mij beslissen over het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij dergelijke beslissingen zoveel mogelijk worden betrokken. De volmacht ziet ook op paramedische aangelegenheden en beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen. Ik geef mijn behandelende artsen en andere hulpverleners toestemming om aan mijn gevolmachtigde medische inlichtingen te verstrekken over mij en inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden). Getekend te (plaats) op (datum), (je handtekening)

Nog meer zelf regelen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een medische volmacht?

Een medische volmacht geef je uit voorzorg voor het geval je zelf niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. Je gevolmachtigde wordt hierdoor het aanspreekpunt voor hulpverleners. Je moet een medische volmacht niet verwarren met een levenstestament of een euthanasieverklaring. Bekijk hier mijn voorbeeld voor je medische volmacht. Check ook mijn model voor je levenstestament. Of ontdek hoe je zelf iets kunt vastleggen over je levenseinde en euthanasie.

Wanneer is een medische volmacht nodig?

Je partner en familie kunnen op grond van de wet al opkomen voor je medische belangen. Wanneer je geen partner of familie hebt, dan kun je een medische volmacht maken zodat er toch iemand bevoegd is om voor je belangen op te komen. Je kunt ook een volmacht maken als je wel familie hebt maar juist niet wilt dat die iets te zeggen heeft over je gezondheid.

Mag je zelf een medische volmacht maken?

De wet eist alleen maar dat de medische volmacht op papier staat. Het is niet nodig om hiervoor naar de notaris te gaan.

Wat staat er in de wet over de medische volmacht?

In artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:

Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *