Maak zelf een Medische Volmacht met dit voorbeeld

Het Burgerlijk Wetboek heeft een apart hoofdstuk over de geneeskundige behandeling. Hierin vind je de rechten en plichten van de hulpverlener en de patiënt. Daarbij kun je denken aan de voorlichting door een arts, het moeten vragen om toestemming voor een behandeling en het geheim zijn van medische gegevens. In de wet staat ook dat je zelf een medische volmacht mag maken, waarvoor je het voorbeeld hieronder kunt gebruiken. Onder deze wet vallen je arts, je verpleegkundige en elke andere hulpverlener die jou adviseert, onderzoekt of behandelt.

Waarom zou je een volmacht maken?

Een medische volmacht kun je uit voorzorg geven voor het geval dat je zelf je belangen niet meer kunt behartigen. Je gevolmachtigde wordt dan het aanspreekpunt voor de hulpverlener. Zo’n volmacht wordt standaard door de notaris opgenomen in een levenstestament. Maar de wet eist voor de medische volmacht alleen maar dat die op papier staat. Het is wettelijk dus niet nodig om hiervoor naar de notaris te gaan. Je kunt een medische volmacht ook zelf maken.

Toch geven de meeste mensen de voorkeur aan een notarieel levenstestament omdat je daarmee veel meer kunt regelen. Zoals bijvoorbeeld de bankzaken. Je kunt al een levenstestament laten maken vanaf € 317 (bron). De goedkoopte notaris bij jou in de buurt vind je op deze pagina.

medische volmacht
klik op het plaatje voor een pdf

In artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:

Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.

De rechten van je familie

Een hulpverlener heeft op grond van de wet dus al een grote groep van personen waaruit hij kan kiezen als je geen volmacht hebt. Maar heb je geen partner of familie? Dan kun je een medische volmacht maken zodat er toch iemand voor jouw belangen mag opkomen. Je kunt ook een volmacht maken als je wel familie hebt, maar juist niet wilt dat die iets te zeggen heeft.

Voorbeeld medische volmacht

Wanneer je op zoek gaat naar een model voor een medische volmacht, dan kom je al snel uit bij het levenstestament. Dat kan alleen bij de notaris. Maar een handgeschreven medische volmacht mag je wel zelf maken met het voorbeeld hieronder. De gegevens tussen haakjes moet je uiteraard vervangen. Het is niet verplicht om de tekst met de hand over te schrijven maar ik vind dat wel een goed idee.

Medische volmacht

Hierbij verleen ik (voornaam, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), thans wonende te (adres) een medische volmacht aan (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), thans wonende te (adres). Ik herroep de medische volmachten die ik eventueel voor heden heb verleend.

Mijn gevolmachtigde is bevoegd om mijn belangen als patiënt te behartigen in de behandelingsrelatie met hulpverleners. Indien ik niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van mijn belangen, is mijn gevolmachtigde bevoegd om in mijn plaats op te treden. De verplichtingen die voor een hulpverlener uit de wet jegens mij als patiënt voortvloeien, moeten door de hulpverlener dan worden nagekomen jegens mijn gevolmachtigde. Mijn gevolmachtigde mag namens mij beslissen over het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij dergelijke beslissingen zoveel mogelijk worden betrokken.  De volmacht ziet ook op paramedische aangelegenheden en beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen. Ik geef mijn behandelende artsen en andere hulpverleners toestemming om aan mijn gevolmachtigde medische inlichtingen te verstrekken over mij en inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden).

Getekend te (plaats) op (datum)

(je handtekening)

Nog meer zelf regelen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een medische volmacht?

Een medische volmacht geef je uit voorzorg voor het geval je zelf niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. Je gevolmachtigde wordt dan het aanspreekpunt voor hulpverleners. Je moet een medische volmacht niet verwarren met een levenstestament of euthanasieverklaring. Bekijk hier mijn voorbeeld voor je medische volmacht. Check ook mijn model voor je levenstestament. Of ontdek hoe je zelf iets kunt vastleggen over je levenseinde en euthanasie.

Wanneer is een medische volmacht nodig?

Je partner en familie kunnen op grond van de wet al opkomen voor je medische belangen. Wanneer je geen partner of familie hebt, dan kun je een medische volmacht maken zodat er toch iemand bevoegd is om voor je belangen op te komen. Je kunt ook een volmacht maken als je wel familie hebt maar juist niet wilt dat die iets te zeggen heeft over je gezondheid.

Mag je zelf een medische volmacht maken?

De wet eist alleen maar dat de medische volmacht op papier staat. Het is niet nodig om hiervoor naar de notaris te gaan. Je kunt een medische volmacht dus ook zelf maken met het gratis voorbeeld bij dit blog.

Wat staat er in de wet over de medische volmacht?

In artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:

Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.”