Wat kun je doen als er uit een erfenis geld is verdwenen?

Stel je vader of moeder overlijdt en er blijkt veel minder geld te zijn dan je had gedacht. Het kan zijn dat je het vermogen van je ouders overschat. Of dat het is verteerd door hoge uitgaven. Maar het kan ook zijn dat er geld uit de erfenis is verdwenen door giften. Of doordat een andere erfgenaam geld heeft gestolen. In dit blog ontdek je welke rechten je hebt wanneer je hier als erfgenaam tegenaan loopt.

erfenis geld verdwenen

Eis een boedelbeschrijving

Het is belangrijk om af te dwingen dat er een boedelbeschrijving wordt gemaakt. Vermoed je dat iemand zit te liegen? Zorg er dan voor dat diegene de boedelbeschrijving ook mee tekent. Daardoor kun je later misschien aantonen dat iemand vermogen heeft verzwegen. Dit is belangrijk voor de tweede tip, verderop in dit blog. Het maakt niet uit of er een executeur is. Met of zonder, in beide gevallen kun je een boedelbeschrijving eisen:

Artikel 4:146 lid 2 Burgerlijk Wetboek, als er een executeur is: Hij (de executeur) moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving met inbegrip van een voorlopige staat van de schulden der nalatenschap opmaken (enz).

Artikel 4:16 lid 1 Burgerlijk Wetboek, als de erfenis naar de langstlevende gaat: De echtgenoot en ieder kind kunnen verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbeschrijving bevat een waardering van de goederen en de schulden van de nalatenschap.

Artikel 672 lid 1 en 674 sub 7 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering in overige gevallen: De kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een groot deel bevindt, kan (enz) een boedelbeschrijving bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris. (enz) De boedelbeschrijving zal bevatten: ingeval van een notariële beschrijving: vermelding van de eed, af te leggen in handen van de notaris, van hen die vóór de beschrijving de goederen in hun macht hadden of het huis waarin deze zich bevinden bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, noch gezien hebben, noch weten dat iets verduisterd is.

Verdwenen geld uit een erfenis? Verzwijgen betekent inleveren!

Eerlijk duurt het langst. En dit geldt ook voor een erfenis. Belazert iemand de boel? Bijvoorbeeld door een bankrekening in het buitenland te verzwijgen? Als dit uitkomt, dan mag diegene het hele bedrag inleveren. Vandaar dat het bij twijfel belangrijk is om een boedelbeschrijving te eisen en dat iedereen deze mee ondertekent.

Artikel 3:194 lid 2 Burgerlijk Wetboek: Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten.

Gevolmachtigde heeft zichzelf bevoordeeld

Het komt vaak genoeg voor. Er is geld uit de erfenis verdwenen doordat een gevolmachtigde geld aan zichzelf heeft gegeven. In dat geval kun je met een advocaat de volgende vragen doornemen:

  1. Zijn de schenkingen wel of niet geldig? In beginsel mag een gemachtigde zichzelf niks geven vanwege het verbod op “selbsteintritt”.
  2. Kun je de gevolmachtigde nog aanspreken op wat hij of zij bij leven heeft geregeld voor de overledene?
  3. Heb je recht op inzage van de bankgegevens en belastingaangiften?
  4. Als de giften wel geldig zijn, kun je dan nog een beroep doen op je legitieme?

Bekijk deze rechtszaak maar eens, waarin een advocaat met succes de gevolmachtigde wist aan te pakken.

Artikel 3:68 Burgerlijk Wetboek: Tenzij anders is bepaald, kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is.

Artikel 4:63 lid 1 Burgerlijk Wetboek: De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

Een erfgenaam die vermogen verzwijgt, verbeurt zijn aandeel aan de andere erfgenamen. Je mag voor straf dus ook je eigen aandeel inleveren als je liegt tegen de andere erfgenamen. Wat ook voorkomt, is dat een gemachtigde geld heeft ontvreemd voor het overlijden. In dat geval kun je als erfgenaam een rechtszaak beginnen tegen de gevolmachtigde.

Kan een erfgenaam bankafschriften opvragen?

Ja, een erfgenaam heeft recht op de bankafschriften. Je kunt deze rechtstreeks opvragen bij de bank of bij de executeur.