Voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Helaas komt het vaak voor dat erfgenamen niet met elkaar door één deur kunnen. Of dat er wel een erfgenaam is die de erfenis wil afwikkelen, maar dat een andere erfgenaam niet wil meewerken. Wanneer er geen executeur in functie is, heb je als erfgenaam de optie om een vereffenaar te laten benoemen. Een verzoek daarvoor kun je door een advocaat laten indienen bij de rechtbank. Daarvoor kun je het model verzoekschrift hieronder gebruiken.

voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Aan de rechtbank te (rechtbank waaronder de laatste woonplaats van de overledene valt) geeft

verzoeker, (voornamen en achternaam erfgenaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), woonplaats kiezend te (adres advocaat), voor wie mr. (gegevens advocaat) hierbij als advocaat optreedt en dit verzoekschrift indient, eerbiedig het volgende te kennen:

Op (datum overlijden) is te (plaats overlijden) overleden (voornamen en achternaam erflater), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), laatst wonende te (adres waar overledene was ingeschreven), hierna ook te noemen: “erflater”.

Op grond van (de wet / het laatste testament van erflater) wordt verzoeker als mede-erfgenaam tot de nalatenschap geroepen. Verzoeker heeft de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard.

Voor zover verzoeker bekend, is er geen boedelnotaris aangewezen. De erflater heeft geen executeur benoemd / De executeursbenoeming in het testament van erflater heeft geen effect doordat (reden invullen, bijvoorbeeld omdat de benoeming niet is aanvaard of de erfenis negatief is).

Verzoeker vraagt de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 4:203 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek in plaats van de erfgenamen de heer / mevrouw (personalia beoogd vereffenaar) tot vereffenaar te benoemen. De reden voor dit verzoek is (invullen).

Verzoeker vraagt u de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zodat de benoeming ingaat daags nadat de griffier hiervan mededeling doet aan de vereffenaar.

Hoogachtend,

(gegevens advocaat)

bijlagen (voor zover beschikbaar): afschrift verklaring van erfrecht, afschrift testament, uitdraai Centraal Testamentenregister, uittreksel boedelregister, akte van beneficiaire aanvaarding, bereidverklaring vereffenaar, lijst met personalia en contactgegevens overige erfgenamen.

Let op: je kunt dit verzoek dus niet zelf indienen. Je hebt een advocaat nodig omdat het een verzoek aan de rechtbank is. Sommige andere verzoeken in een erfenis mag je zelf indienen bij de kantonrechter maar deze dus niet.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wie benoemt een vereffenaar?

Een vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank. Je kunt hiervoor een verzoek laten indienen door een advocaat.

Wat is het verschil tussen een executeur en vereffenaar?

Een executeur wordt door de erflater zelf benoemd in een testament. Een vereffenaar wordt na het overlijden benoemd door de rechtbank, meestal op verzoek van een erfgenaam.

Hoe vind je een vereffenaar?

Je kunt een vereffenaar zoeken in het register van de Novex, de Nederlandse organisatie voor executeurs.