Voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Als niemand bevoegd is om een opengevallen erfenis af te wikkelen, dan is het mogelijk om een vereffenaar te laten benoemen. Met deze noodgreep kun je voorkomen dat een nalatenschap onbeheerd wordt gelaten. De benoeming van een vereffenaar is ook een optie als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over het geven van een boedelvolmacht.

Wie is bevoegd om de erfenis af te wikkelen?

In beginsel moeten de erfgenamen samen de erfenis afwikkelen. Is er geen executeur benoemd? Dan kunnen de erfgenamen een boedelvolmacht verlenen waarmee iemand bevoegd wordt om de erfenis af te wikkelen.

Ook bij een beneficiaire aanvaarding zijn de erfgenamen samen bevoegd om de erfenis af te wikkelen. Ze zijn in dat geval samen vereffenaar. Ook in dit geval kunnen de erfgenamen aan één persoon een boedelvolmacht geven. Zijn de erfgenamen het niet eens over het aanwijzen van een gemachtigde? Dan kan iedere erfgenaam een verzoek doen aan de rechtbank om een vereffenaar te benoemen.

Is er een executeur benoemd? Dan wikkelt de executeur de erfenis af als vertegenwoordiger van de erfgenamen. De executeur blijft bevoegd als de erfgenamen beneficiair aanvaarden mits de erfenis “ruimschoots toereikend is” om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. In dat geval hoeft de erfenis dus niet officieel te worden vereffend.

Is er een executeur benoemd, aanvaardt tenminste één erfgenaam beneficiair en is de nalatenschap negatief? Dan is de executeur niet meer bevoegd en zijn de erfgenamen samen vereffenaar. Iedere erfgenaam mag in dat geval een verzoek doen aan de rechtbank om een vereffenaar te benoemen.

Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is een door de rechtbank benoemde persoon die tot taak heeft om de nalatenschap te beheren en te vereffenen. De vereffenaar vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. De taken en bevoegdheden van de vereffenaar lijken op die van de executeur. Het belangrijkste verschil is dat een executeur door de overledene wordt benoemd in een testament en dat een vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank.

Wanneer kun je een vereffenaar laten benoemen?

Er zijn meerdere situaties waarin je een vereffenaar kunt laten benoemen:

  • Als een erfenis beneficiair is aanvaard, kan er een vereffenaar worden benoemd op verzoek van een erfgenaam of op verzoek van een belanghebbende. Een belanghebbende mag een verzoek indienen als de erfgenaam of executeur tekortschiet bij de afwikkeling van de nalatenschap.
  • Ook zonder een beneficiaire aanvaarding is het mogelijk om een vereffenaar te laten benoemen. Een belanghebbende kan er om verzoeken indien niet bekend is wie de erfgenamen zijn of de erfenis door de erfgenamen onbeheerd wordt gelaten. Een schuldeiser van de nalatenschap kan er om verzoeken als de erfgenamen over gaan tot verdeling van de erfenis voordat de schulden zijn voldaan.
voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Er zijn nog meer bijzondere situaties waarin het mogelijk is om een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Je vindt ze in artikel 4:202 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Stappenplan vereffenaar laten benoemen

Voor de benoeming van een vereffenaar in een nalatenschap is het nodig om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Dit kan alleen via een advocaat. Hiervoor kun je deze stappen volgen:

  1. Check of er een wettelijke grondslag is voor het aanvragen van een vereffenaar en of jij daartoe bevoegd bent.
  2. Verzamel de noodzakelijke documenten voor de aanvraag. Hieronder vind je een lijstje.
  3. Bestudeer de richtlijnen voor vereffening van nalatenschappen.
  4. Laat je situatie beoordelen door een advocaat.
bijlagen verzoekschrift vereffenaar

Voorbeeld verzoekschrift benoeming vereffenaar nalatenschap

Het voorbeeld verzoekschrift hieronder kun je gebruiken om als beneficiaire erfgenaam de benoeming van vereffenaar aan te vragen.

voorbeeld verzoekschrift
klik op de afbeelding voor een pdf

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *