Wat is een verklaring van erfrecht? (met voorbeeld)

In dit blog leg ik met een voorbeeld uit wat een verklaring van erfrecht is. Check ook mijn andere blogs over dit onderwerp.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte van de notaris waarin staat wie erfgenaam is. Er kan ook in staan of er voor het afwikkelen een volmacht is gegeven of dat een executeur dit gaat doen. In de wet vind je een lijst met feiten die in de akte kunnen staan.

wat is een verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht voorbeeld

In een simpele situatie kan de akte heel kort zijn. In dit voorbeeld voor een verklaring van erfrecht ga ik er van uit dat iemand geen testament heeft en dat twee kinderen erfgenaam zijn. De notaris moet een aantal stukken en gegevens verzamelen voordat hij de akte tekent. Ook daarna moet de notaris nog een paar dingen doen. Daarbij kun je denken aan de registratie bij de rechtbank en het kadaster.

verklaring van erfrecht voorbeeld
klik op het plaatje voor een pdf

Meestal zal de akte langer zijn dan dit voorbeeld. Denk aan de situatie dat er wel een testament is. Of dat er een executeur is of sprake is van een bewind. In zo’n geval moet de notaris meer uitzoeken en meer op papier zetten. Meestal is het dus maatwerk. Het komt ook voor dat in één erfenis twee keer een akte wordt gemaakt. Daarbij kun je denken aan het geval dat een executeur snel aan het werk moet en pas later op papier komt wie de erfgenaam is.

Wie mag de verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris?

De executeur of de erfgenaam kan een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. Als de akte klaar is, kan iedereen die daarbij een belang heeft een kopie opvragen. Op die manier kan ook een schuldeiser er achter komen bij wie hij zich moet melden.

Hoe kom je er achter of er al een verklaring van erfrecht is gemaakt?

Aan het boedelregister van de rechtbank kun je vragen of er een notaris betrokken is bij de erfenis. Als dat het geval is dan heeft die notaris meestal een verklaring van erfrecht gemaakt. Op die manier kun je er dus achter komen of er al een akte is gemaakt.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte van de notaris waarin staat wie erfgenaam is. Er kan ook in staan of er voor het afwikkelen een volmacht is gegeven of dat een executeur dit gaat doen. In de wet vind je een lijst met feiten die in de akte kunnen staan.

Artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:
a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;
c. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;
d. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.”

Hoe kom je er achter of er al een verklaring van erfrecht is gemaakt?

Aan het boedelregister van de rechtbank kun je vragen of er een notaris betrokken is bij de erfenis. Als dat het geval is dan heeft die notaris meestal een verklaring van erfrecht gemaakt. Op die manier kun je er dus achter komen of er al een verklaring van erfrecht is.

Waar kan ik een voorbeeld verklaring van erfrecht bekijken?

Elke verklaring van erfrecht is anders. Hier kun je een voorbeeld voor een verklaring van erfrecht bekijken. In dit voorbeeld ga ik er van uit dat iemand overlijdt zonder testament en dat twee kinderen erfgenaam zijn.

Wie mag de verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris?

De executeur of de erfgenaam kan een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. Als de akte klaar is, kan iedereen die daarbij een belang heeft een kopie opvragen. Op die manier kan ook een schuldeiser er achter komen bij wie hij zich moet melden.

Artikel 49b van de Wet op het notarisambt zegt er het volgende over:
“De notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desverlangd afschriften uit aan degenen die daarbij belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de erflater stonden. Eveneens geeft de notaris van tot zijn protocol behorende notariële akten, houdende uiterste wilsbeschikkingen, desverlangd uittreksels uit aan personen als bedoeld in de eerste zin, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat betrekking heeft op feiten als bedoeld in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.”