Een verblijvingsbeding in je leveringsakte is geen goed idee

Elke notaris krijgt een paar keer per jaar de vraag om een verblijvingsbeding op te nemen in de leveringsakte. In dit blog leg ik uit waarom dat dit geen goed idee is.

Wat is de betekenis van een verblijvingsbeding?

Met een verblijvingsbeding spreek je af dat wat van je samen is naar de langstlevende gaat bij overlijden. Daarbij kun je denken aan je vriendin die het huis krijgt of je zakenpartner die het bedrijf overneemt. Een verblijvingsbeding kan worden opgenomen bij een samenlevingscontract, een VOF of een maatschap.

Waarom is een verblijvingsbeding in je leveringsakte geen goed idee?

De leveringsakte is niet de juiste plek voor een verblijvingsbeding omdat de verkoper niks te maken heeft met een afspraak tussen de kopers. Meestal gaat dit beding ook over de inboedel en die neem je niet van de verkoper over. Wil je dat de afspraak in de akte ook nog geldt als je later gaat trouwen, een testament maakt of een kind krijgt? Als je dit in het midden laat, is het dan wel duidelijk wat je afspreekt? Maar de beste reden om dit niet te doen is het partnerpensioen. Met stip op nummer 1 is dit het belangrijkste wat samenwoners moeten regelen als ze een huis kopen. En daarvoor kom je niet in aanmerking zonder een samenlevingscontract.

verblijvingsbeding leveringsakte

Is een verblijvingsbeding onherroepelijk?

Afspraak is afspraak, toch? Je kunt niet zomaar onder een verblijvingsbeding uit. Daarvoor zul je het hele contract moeten opzeggen. Voor de uitvoering van het verblijvingsbeding na overlijden wordt meestal ook een volmacht gegeven die onherroepelijk is.

verblijvingsbeding onherroepelijk

Welk artikel gaat over het verblijvingsbeding?

Het verblijvingsbeding in een samenlevingscontract heeft geen eigen artikel in het Burgerlijk Wetboek. Maar voor de maatschap en de erfbelasting staat er wel iets in de wet.

verblijvingsbeding betekenis

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is de betekenis van een verblijvingsbeding?

Met een verblijvingsbeding spreek je af dat wat van je samen is naar de langstlevende gaat bij overlijden. Daarbij kun je denken aan je vriendin die het huis krijgt of je zakenpartner die het bedrijf overneemt. Een verblijvingsbeding kan worden opgenomen bij een samenlevingscontract, een VOF of een maatschap.

Waarom is een verblijvingsbeding in je leveringsakte geen goed idee?

De leveringsakte is niet de juiste plek voor een verblijvingsbeding omdat de verkoper niks te maken heeft met een afspraak tussen de kopers.

Check mijn blog voor de redenen waarom je beter kunt kiezen voor een samenlevingscontract.

Is een verblijvingsbeding onherroepelijk?

Afspraak is afspraak, toch? Je kunt niet zomaar onder een verblijvingsbeding uit. Daarvoor zul je het hele contract moeten opzeggen. Voor de uitvoering van het verblijvingsbeding na overlijden wordt meestal ook een volmacht gegeven die onherroepelijk is.

Artikel 3:74 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“Voor zover een volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of van een derde, kan worden bepaald dat zij onherroepelijk is, of dat zij niet eindigt door de dood of ondercuratelestelling van de volmachtgever.”

Welk artikel gaat over het verblijvingsbeding?

Het verblijvingsbeding in een samenlevingscontract heeft geen eigen artikel in het Burgerlijk Wetboek. Maar voor de maatschap en de erfbelasting staat er wel iets in de wet:

Artikel 7A:1688 Burgerlijk Wetboek:
1. Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen.
2. In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van verrigtingen, welke vóór het overlijden van den vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad.


Artikel 11 lid 2 Successiewet 1956:
“Indien het aandeel van een erflater in goederen ten gevolge van een overeenkomst bij zijn overlijden hetzij verblijft of kan worden toegedeeld aan, hetzij kan worden overgenomen door de deelgenoten of één of meer van hen, wordt het verbleven, toegedeelde of overgenomen aandeel voor de toepassing van deze wet geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen.”