Een testament aanvechten kan op deze 4 manieren

Een testament aanvechten doe je niet zomaar. In dit blog ontdek je welke stappen je kunt nemen om een testament ongeldig te laten verklaren.

Kun je een testament aanvechten wanneer je bent onterfd?

Voor het aanvechten van een testament bij onterving hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Je kunt zelf een beroep op de legitieme portie doen. Onderaan dit blog vind je een link naar het gratis stappenplan dat je hiervoor kunt gebruiken.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de executeur?

Het komt voor dat een erfgenaam het niet eens is met de keuze voor een executeur. Maar dat is nog niet voldoende om het ontslag van de executeur aan te vragen. Daarvoor moet er wel iets meer aan de hand zijn. Denk aan het geval dat de executeur helemaal niets doet of grote fouten maakt. In dat geval kun je een brief schrijven aan de kantonrechter. In een ander blog (zie link hieronder) kun je lezen hoe je dat aanpakt.

Heeft het zin om een klacht in te dienen tegen de notaris?

De laatste 5 jaren zijn er 819 uitspraken van de tuchtrechter over de notaris gepubliceerd. In 299 daarvan komt het woord testament voor. Het indienen van een klacht kost maar € 50. Overleg wel eerst met een andere notaris of een advocaat voordat je een klacht indient. Want de tuchtrechter kan een testament niet ongeldig verklaren. Ook kun je er geen schade vergoed krijgen. Als je dat wilt, dan moet je naar de gewone rechter. En daarvoor heb je wel een advocaat nodig.

  • In deze zaak werd de notaris uit het ambt gezet omdat hij niet zorgvuldig genoeg was bij het opstellen van een testament.

Wat is de termijn voor het aanvechten van een testament bij dementie?

Iemand die compleet dement is kan geen testament meer maken. Als er toch een handtekening is gezet, dan is het testament nietig. Nietig is wat anders dan vernietigen. Bij dat laatste kun je denken aan het geval dat iemand geestelijk achteruit gaat maar nog wel zijn wil kan bepalen. Dan komt het wel eens voor dat een kind zijn vader of moeder er toe beweegt om een ander kind te onterven. Als dat onder dwang gebeurt of op grond van leugens, dan kun je zo’n testament aanvechten. Maar let op! Hiervoor geldt een zeer korte termijn van meestal maar één jaar.

  • In deze zaak lukte het om een testament bij leven al nietig te laten verklaren. Een bijzondere zaak, die de moeite waard is om even te lezen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je een testament aanvechten wanneer je bent onterfd?

Voor het aanvechten van een testament bij onterving hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Je kunt zelf een beroep op de legitieme portie doen. Check ons gratis stappenplan dat je hiervoor kunt gebruiken.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met de executeur?

Het komt voor dat een erfgenaam het niet eens is met de keuze voor een executeur. Maar dat is nog niet voldoende om het ontslag van de executeur aan te vragen. Daarvoor moet er wel iets meer aan de hand zijn. Denk aan het geval dat de executeur helemaal niets doet of grote fouten maakt. In dat geval kun je een brief schrijven aan de kantonrechter waarin je om ontslag vraagt.

Heeft het zin om een klacht in te dienen tegen de notaris?

De laatste 5 jaren zijn er 819 uitspraken van de tuchtrechter over de notaris gepubliceerd. In 299 daarvan komt het woord testament voor. Het indienen van een klacht kost maar € 50. Overleg wel eerst met een andere notaris of een advocaat voordat je een klacht indient. Want de tuchtrechter kan een testament niet ongeldig verklaren. Ook kun je er geen schade vergoed krijgen. Als je dat wilt, dan moet je naar de gewone rechter. En daarvoor heb je wel een advocaat nodig.

Wat is de termijn voor het aanvechten van een testament bij dementie?

Iemand die compleet dement is kan geen testament meer maken. Als er toch een handtekening is gezet, dan is het testament nietig. Nietig is wat anders dan vernietigen. Denk aan het geval dat iemand geestelijk achteruit gaat maar nog wel zijn wil kan bepalen. Dan komt het wel eens voor dat een kind zijn vader of moeder er toe beweegt om een ander kind te onterven. Als dat onder dwang gebeurt of op grond van leugens, dan kun je zo’n testament aanvechten. Maar let op! Hiervoor geldt een zeer korte termijn van meestal maar één jaar.

Artikel 4:54 Burgerlijk Wetboek:
“1. Rechtsvorderingen tot vernietiging van een uiterste wilsbeschikking verjaren een jaar nadat de dood van de erflater alsmede de uiterste wilsbeschikking en de vernietigingsgrond ter kennis zijn gekomen van hem die een beroep op deze grond kan doen, dan wel van zijn rechtsvoorganger.
2. De bevoegdheid om ter vernietiging van een uiterste wilsbeschikking een beroep op een vernietigingsgrond te doen vervalt buiten het geval bedoeld in artikel 51 lid 3 van Boek 3 uiterlijk drie jaren nadat de dood van de erflater en de uiterste wilsbeschikking ter kennis zijn gekomen van degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, dan wel van zijn rechtsvoorganger.”


Artikel 3:44 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek:
“2. Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
3. Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.”


Artikel 4:43 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
“Een uiterste wilsbeschikking, gemaakt onder invloed van een onjuiste beweegreden, is slechts dan vernietigbaar, wanneer de door de erflater ten onrechte veronderstelde omstandigheid die zijn beweegreden tot de beschikking is geweest, in de uiterste wil zelf is aangeduid en de erflater de beschikking niet zou hebben gemaakt, indien hij van de onjuistheid dier veronderstelling had kennis gedragen.”

Exit mobile version