Een testament aanvechten kan op deze 5 manieren

Een testament aanvechten, dat doe je niet zo maar. Er moet wel echt iets aan de hand zijn voordat je naar een advocaat stapt om een testament ongeldig te laten verklaren. In dit blog ontdek je wat je kunt doen als je niet akkoord bent met de inhoud van een testament.

1. Een testament aanvechten bij onterving

Een onterving in een testament kun je tot op zekere hoogte aanvechten. In beginsel mogen ouders één of meer kinderen onterven. Als onterfd kind kun je na het overlijden van een ouder de legitieme portie inroepen. Dit betekent niet dat je het testament ongeldig kunt laten verklaren. De onterving blijft gewoon in stand. Maar in plaats daarvan krijg jij als onterfd kind een bedrag in geld uitgekeerd. Dit bedrag is de helft van het normale erfdeel dat je had gekregen indien je niet was onterfd.

testament aanvechten kosten

Voor een beroep op de legitieme portie hoef je geen advocaat in te schakelen. Veel rechten kun je zelf inroepen zonder juridische hulp. Wil je hier direct mee aan de slag? Bekijk dan de serie video’s over de legitieme portie op mijn YouTube kanaal of bezoek de startpagina over de legitieme portie. Links naar beiden vind je in de lijst onderaan dit blog.

2. De benoeming van de executeur in het testament betwisten

Bij veel conflicten is er sprake van een verstoorde verhouding tussen een erfgenaam en de executeur. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat ouders één van hun kinderen tot executeur benoemen en dat het andere kind zich achtergesteld voelt. De wet verzet zich hier niet tegen. Een executeur hoeft niet onafhankelijk te zijn of aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. In beginsel mag iedere handelingsbekwame persoon executeur zijn.

Ben je als erfgenaam niet akkoord met de benoeming van de executeur in het testament? Dan kun je daar dus weinig aan doen. Je kunt als erfgenaam bijvoorbeeld niet de executeur ontslaan. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan de kantonrechter. Je kunt wel een verzoek tot ontslag indienen maar dit kan alleen bij “gewichtige redenen”. Wil je hier meer over weten? In de lijst onderaan deze pagina vind je een link naar meer informatie.

3. Een klacht indienen tegen de notaris

Voor het maken van een testament moet je naar de notaris. Vind je dat de notaris een fout heeft gemaakt bij het opstellen van het testament? En ben jij daardoor benadeeld? Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen tegen de notaris. De afgelopen vijf jaren zijn er 819 tuchtuitspraken over notarissen gepubliceerd. In 299 van deze uitspraken komt het woord testament voor. Het indienen van een klacht kost maar € 50 aan griffierecht.

De meeste klachten worden ongegrond verklaard. Dat jij het niet eens bent met wat de notaris heeft gedaan, betekent nog niet dat er een fout is gemaakt. Vaak blijkt de notaris gewoon conform de beroepsregels te hebben gehandeld. Ook is het belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om een testament ongeldig te laten verklaren door de tuchtrechter. Bovendien kan de tuchtrechter geen schadevergoeding toekennen. Dit kan alleen door een normale procedure op te starten bij de rechtbank. Uiteraard sta je in zo’n procedure wel een stuk sterker als je een tuchtzaak tegen de notaris hebt gewonnen. Het aanvechten van een testament bij de rechter kan niet zonder kosten te maken bij een advocaat.

Enkele uitspraken van de tuchtrechter:
  • In deze zaak werd de notaris uit het ambt gezet omdat hij niet zorgvuldig genoeg was bij het opstellen van een testament.
  • In deze zaak moest de notaris een kopie van een eerder testament afgeven omdat iemand een later testament ongeldig wilde laten verklaren.
  • In deze zaak moest de notaris zelfs stukken uit het dossier afgeven aan een legataris.

4. Een testament aanvechten bij dementie

Wilsonbekwaamheid houdt in dat je niet meer in staat bent om je wil te bepalen. Een testament wordt ook wel een “uiterste wil” genoemd. Heeft iemand met gevorderde dementie toch een handtekening gezet onder een testament? Dan kun je het testament nietig laten verklaren. Het gaat er namelijk niet om of de handtekening echt is maar of de akte de wil van de erflater bevat.

testament ongeldig laten verklaren

Heeft iemand met beginnende dementie onder dwang een testament ondertekend? Of is diegene daartoe bewogen onder invloed van leugens? Dan is het mogelijk om een testament te laten vernietigen.

Enkele uitspraken van de rechter:
  • In deze zaak lukte het om een testament bij leven al nietig te laten verklaren. Een bijzondere zaak, die de moeite waard is om even te lezen.
  • Nog een zaak waarin een testament bij leven nietig is verklaard, maar nu op verzoek van een bewindvoerder.
  • In deze zaak is het testament op verzoek van de familie ongeldig verklaard vanwege wilsonbekwaamheid. Lees vooral even de alinea onder het kopje “overwegingen inzake de wilsbekwaamheid”. Deze is zeer de moeite waard.
testament aanvechten termijn dementie

Het is belangrijk om te weten dat er een korte termijn geldt voor het aanvechten van een testament. Veel mensen weten dat je tot 5 jaar na het overlijden de tijd hebt om een beroep te doen op de legitieme portie. Maar wil je een testament ongeldig laten verklaren? Dan moet je het testament binnen één jaar officieel betwisten! Dit is bijvoorbeeld van belang als je een testament wilt aanvechten vanwege dementie.

5. Vernietiging vanwege “onjuiste beweegredenen”

Een bijzondere vernietigingsgrond vind je in artikel 4:43 van het Burgerlijk Wetboek. Is een testament gemaakt op grond van veronderstellingen die niet juist blijken te zijn? En zijn die veronderstellingen in het testament zelf opgenomen? Dan kun je de geldigheid van het testament aanvechten bij de rechter. Er zijn steeds meer notarissen die klanten aanraden om een inleiding met overwegingen op te nemen in de akte. Je kunt je afvragen of dat wel verstandig is. Want iemand die niet akkoord is met de inhoud van het testament, kan in die overwegingen een aanleiding vinden om het testament te betwisten.

Vergezocht is het niet. In bijvoorbeeld deze rechtszaak is artikel 4:43 met succes toegepast. Ben jij onterfd en staat er iets in het testament waarvan jij kunt aantonen dat het niet klopt? Neem dan contact op met een advocaat.

Artikel 4:43 lid 2 Burgerlijk Wetboek: Een uiterste wilsbeschikking, gemaakt onder invloed van een onjuiste beweegreden, is slechts dan vernietigbaar, wanneer de door de erflater ten onrechte veronderstelde omstandigheid die zijn beweegreden tot de beschikking is geweest, in de uiterste wil zelf is aangeduid en de erflater de beschikking niet zou hebben gemaakt, indien hij van de onjuistheid dier veronderstelling had kennis gedragen.

Meer lezen?

testament aanvechten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *