Ouderlijk vruchtgenot, wat is dat en kun je het uitsluiten?

Wil je een testament maken voor je kind of kleinkind maar is er sprake van een scheiding? Dan is het slim om stil te staan bij de uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot.

Wat is het ouderlijk vruchtgenot?

Het ouderlijk vruchtgenot betekent dat de ouders recht hebben op het inkomen dat het kind heeft uit zijn vermogen. Daarbij kun je denken aan rente op spaargeld, dividend uit aandelen of de huurinkomsten van een geërfd huis. De ouders mogen zelf weten wat ze daarmee doen.

ouderlijk vruchtgenot

Kun je het ouderlijk vruchtgenot van je erfenis uitsluiten?

Ja, dat kan, maar niet voor 100%. Ook na het uitsluiten van het ouderlijk vruchtgenot kan de ouder recht hebben op een stukje van de erfenis. Dit is het geval als de ouder daarover Box 3 heffing voor het kind moet betalen.

vruchtgenot

Waarom is een testamentair bewind nodig bij de uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot?

De uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot heeft alleen zin als je ook een bewind opneemt in je testament. Doe je dat niet, dan heeft de ouder het bewind over de erfenis. Ook zonder vruchtgenot bepaalt de ouder daardoor nog steeds wat er gebeurt. Als jij dat niet wilt dan kun je het bewind in je testament aan iemand anders geven. Wil je meer weten over het maken van zo’n testament? Bekijk dan de video met tips hieronder:

Kan je ex het ontnemen van het vruchtgenot aanvechten?

Ja, in theorie kan dat. Je ex kan namens je kind de erfenis verwerpen en een beroep doen op de legitieme portie. Over dat bedrag heeft je ex dan wel het bewind en ook het vruchtgenot. Omdat je kind dan maar de helft krijgt, heeft je ex hiervoor een machtiging nodig van de kantonrechter. De kans is heel klein dat je ex die machtiging krijgt. Ik kan mij alleen maar voorstellen dat dit lukt als jij hele rare dingen in je testament zet die zeer nadelig zijn voor je kind. Dus je ex kan het aanvechten maar de kans is klein dat hij dit voor elkaar krijgt.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is het ouderlijk vruchtgenot?

Het ouderlijk vruchtgenot betekent dat de ouders recht hebben op het inkomen dat het kind heeft uit zijn vermogen. Daarbij kun je denken aan rente op spaargeld, dividend uit aandelen of de huurinkomsten van een geërfd huis. De ouders mogen zelf weten wat ze daarmee doen.

Check mijn blog voor meer uitleg over de uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot.

Artikel 1:253L van het Burgerlijk Wetboek:
“1. Elke ouder die het gezag over zijn kind uitoefent, heeft het vruchtgenot van diens vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont en anders dan incidenteel inkomen uit arbeid geniet, is het verplicht naar draagkracht bij te dragen in de kosten van de huishouding van het gezin.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval het gezag van de ouder is beëindigd, tenzij de andere ouder het gezag uitoefent.
3. Aan bedoeld vruchtgenot zijn de lasten verbonden, die op vruchtgebruikers rusten.”

Kun je het ouderlijk vruchtgenot van je erfenis uitsluiten?

Ja, dat kan, maar niet voor 100%. Ook na het uitsluiten van het ouderlijk vruchtgenot kan de ouder recht hebben op een stukje van de erfenis. Dit is het geval als de ouder daarover Box 3 heffing voor het kind moet betalen.

Artikel 1:253M van het Burgerlijk Wetboek:
“De ouder heeft geen vruchtgenot van het vermogen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat de ouders daarvan het vruchtgenot niet zullen hebben.”

Artikel 2:15 lid 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001:
“… de rendementsgrondslag voor het belastbare inkomen uit sparen en beleggen … van een minderjarig kind worden toegerekend aan de ouder die het gezag over het kind uitoefent.”

Artikel 2:16 lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001:
“De belastingplichtige aan wie inkomensbestanddelen van een kind zijn toegerekend en die daarvan niet het vruchtgenot heeft, heeft verhaal op dat kind voor een gedeelte van de door hem verschuldigde inkomstenbelasting, voorzover deze is voldaan.”

Waarom is een testamentair bewind nodig bij de uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot?

De uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot heeft alleen zin als je ook een bewind opneemt in je testament. Doe je dat niet, dan heeft de ouder het bewind over de erfenis. Ook zonder vruchtgenot bepaalt de ouder daardoor nog steeds wat er gebeurt. Als jij dat niet wilt dan kun je het bewind in je testament aan iemand anders geven.

In dit blog leg ik uit hoe je in een testament regelt dat je ex niks te zeggen heeft over de erfenis.

Artikel 1:253I lid 3 van het Burgerlijk Wetboek:
“Oefent een ouder het gezag alleen uit, dan wordt door die ouder het bewind over het vermogen van het kind gevoerd en het kind in burgerlijke handelingen vertegenwoordigd.”

Artikel 4:153 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen over een of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen.”

Artikel 4:171 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Bij de uiterste wil kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van de bewindvoerder nader worden geregeld; zij kunnen daarbij ruimer of beperkter worden vastgesteld dan uit de voorgaande bepalingen van deze afdeling voortvloeit.”

Kan je ex het ontnemen van het ouderlijk vruchtgenot aanvechten?

Ja, in theorie kan dat. Je ex kan namens je kind de erfenis verwerpen en een beroep doen op de legitieme portie. Over dat bedrag heeft je ex dan wel het bewind en ook het vruchtgenot. Omdat je kind dan maar de helft krijgt, heeft je ex hiervoor een machtiging nodig van de kantonrechter. De kans is heel klein dat je ex die machtiging krijgt. Ik kan mij alleen maar voorstellen dat dit lukt als jij hele rare dingen in je testament zet die zeer nadelig zijn voor je kind. Dus je ex kan het aanvechten maar de kans is klein dat hij dit voor elkaar krijgt.

Artikel 4:72 van het Burgerlijk Wetboek:
“De waarde van hetgeen een legitimaris als erfgenaam kan verkrijgen, komt ook in mindering van zijn legitieme portie wanneer hij de nalatenschap verwerpt, tenzij … de goederen onder een voorwaarde, een last of een bewind zijn nagelaten”

Artikel 4:193 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter.