Mag een notaris ook akten in het Engels maken?

Een praatje met de notaris in het Engels is geen probleem, maar een akte in een andere taal kan lastig zijn. In dit blog leg ik uit of een akte in het Engels mogelijk is en wanneer je er een tolk of vertaler bij nodig hebt.

Mag een Nederlandse notaris ook akten in het Engels maken?

Een akte mag in elke taal die je wilt, zolang de notaris die taal zelf ook verstaat. Het is dus geen probleem voor de notaris om een akte in het Engels te maken als iemand geen Nederlands spreekt. Spreekt de klant geen Nederlands en ook geen Engels? Dan mag de akte toch in het Nederlands als er een tolk bij is. De notaris mag geen akte maken in een taal die hij zelf niet begrijpt.

notaris engels

Wanneer moet een akte verplicht in het Nederlands worden gemaakt?

Meestal moet er een kopie van de akte worden ingediend bij een register. Daarbij kun je denken aan het Kadaster, de Kamer van Koophandel of de Rechtbank. Die hebben elk hun eigen regels voor de taal van de akte. Statuten moeten in het Nederlands. De levering van een huis kan ook niet een andere taal. Soms is een akte in twee talen mogelijk maar meestal is een tolk de goedkoopste optie.

Wanneer is een tolk nodig bij de notaris?

Een tolk bij de notaris is verplicht als de klant de taal van de akte niet verstaat. Het is normaal dat de notaris de tolk regelt. Zelf even iemand meenemen, is dus niet de bedoeling. De kosten van een tolk vallen vaak mee.

tolk bij notaris

Wanneer is het vertalen van de notariële akte in het Engels nodig?

Het vertalen van een akte van de notaris kan nodig zijn om meerdere redenen. De notaris is verplicht om je van tevoren een concept te sturen. Maar als je daar niks van snapt omdat je geen Nederlands spreekt, dan is een vertaling nodig. De notaris zal je vooraf ook een vertaling in het Engels sturen als de notariële akte verplicht in het Nederlands moet. Denk aan het geval dat je een huis koopt. Ook wanneer je vooraf een vertaling krijgt, zal er nog steeds een tolk bij de ondertekening van de akte zijn.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe noem je een notaris in het Engels?

De Nederlandse Notaris wordt in het Engels een Civil-Law Notary genoemd.

Wikipedia legt het als volgt uit:
“Civil-law notaries, or Latin notaries, are agents of noncontentious private civil law who draft, take, and record instruments for private parties and are vested as public officers with the authentication power of the State. As opposed to most notaries public, their common-law counterparts, civil-law notaries are highly trained, licensed practitioners providing a range of regulated services, and whereas they hold a public office, they nonetheless operate usually—but not always—in private practice and are paid on a fee-for-service basis. They often receive the same education as attorneys at civil law but without qualifications in advocacy, procedural law, or the law of evidence, somewhat comparable to solicitor training in certain common-law countries.”

Mag een Nederlandse notaris ook akten in het Engels maken?

Een akte mag in elke taal die je wilt, zolang de notaris die taal zelf ook verstaat. Het is dus geen probleem voor de notaris om een akte in het Engels te maken als iemand geen Nederlands spreekt. Spreekt de klant geen Nederlands en ook geen Engels? Dan mag de akte toch in het Nederlands als er een tolk bij is. De notaris mag geen akte maken in een taal die hij zelf niet begrijpt.

Artikel 42 lid 1 en 2 wet op het notarisambt:
“1. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.
2. De akte kan in meer dan één taal worden verleden. In dat geval wordt de tekst in de ene taal gevolgd door de tekst in een andere taal. Deze bepaling is ook van toepassing indien de akte wordt verleden in de Nederlandse en de Friese taal, of de Friese taal één van de talen is waarin de akte is verleden.”

Wanneer moet een akte verplicht in het Nederlands worden gemaakt?

Meestal moet er een kopie van de akte worden ingediend bij een register. Daarbij kun je denken aan het Kadaster, de Kamer van Koophandel of de Rechtbank. Die hebben elk hun eigen regels voor de taal van de akte. Statuten moeten in het Nederlands. De levering van een huis kan ook niet een andere taal. Soms is een akte in twee talen mogelijk maar meestal is een tolk de goedkoopste optie.

Artikel 41 Kadasterwet:
1. Ter inschrijving van een feit dat is opgenomen in een stuk gesteld in een vreemde of de Friese taal, wordt naast dat ter inschrijving aangeboden stuk een letterlijke vertaling in het Nederlands ter inschrijving aangeboden, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëdigd vertaler, of, indien het een in te schrijven notariële akte in de Friese taal betreft, door de notaris voor wie de akte is verleden.
2. Het bepaalde in het eerste lid lijdt uitzondering ingeval met betrekking tot luchtvaartuigen een proces-verbaal van inbeslagneming, opgemaakt in het buitenland door een deurwaarder of door een andere volgens de daar geldende wet daartoe bevoegde persoon en gesteld in een vreemde taal, aan de bewaarder wordt toegezonden of bij deze wordt ingeleverd. Alsdan wordt door de zorg van de bewaarder zo spoedig mogelijk een vertaling van een zodanig proces-verbaal vervaardigd door een in Nederland toegelaten beëdigd vertaler.
3. De vertalingen worden ingeschreven in plaats van de in de vreemde of Friese taal gestelde stukken, die onder de bewaarder blijven berusten.


Boek 2 Burgerlijk Wetboek:
“Artikel 2:27. Wordt een vereniging opgericht bij een notariële akte, dan moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien de vereniging haar zetel heeft in de provincie Fryslân kan de akte in de Friese taal worden verleden.
Artikel 2:65. De akte van oprichting van een naamloze vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal.
Artikel 2:176. De akte van oprichting van de vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal.
Artikel 2:286. Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte. De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal. Indien de stichting haar zetel heeft in de provincie Fryslân kan de akte in de Friese taal worden verleden. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet schriftelijk zijn verleend. De stichting kan worden opgericht door een uiterste wilsbeschikking, gemaakt bij een notariële akte die in een vreemde taal is verleden; de statuten van de stichting moeten ook dan in de Nederlandse of Friese taal luiden.”

Wanneer is een tolk nodig bij de notaris?

Een tolk bij de notaris is verplicht als de klant de taal van de akte niet verstaat. Het is normaal dat de notaris de tolk regelt. Zelf even iemand meenemen, is dus niet de bedoeling. De kosten van een tolk vallen vaak mee.

Artikel 42 lid 1 wet op het notarisambt:
“Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

Wanneer is het vertalen van de notariële akte in het Engels nodig?

Het vertalen van een akte van de notaris kan nodig zijn om meerdere redenen. De notaris is verplicht om je van tevoren een concept te sturen. Maar als je daar niks van snapt omdat je geen Nederlands spreekt, dan is een vertaling nodig. De notaris zal je vooraf ook een vertaling in het Engels sturen als de notariële akte verplicht in het Nederlands moet. Denk aan het geval dat je een huis koopt. Ook wanneer je vooraf een vertaling krijgt, zal er nog steeds een tolk bij de ondertekening van de akte zijn.

Artikel 43 lid 1 wet op het notarisambt:
“De partijen bij de akte en de bij het verlijden van de akte eventueel verschijnende andere personen krijgen tijdig tevoren de gelegenheid om van de inhoud van de akte kennis te nemen.”

Artikel 41 lid 1 Kadasterwet:
Ter inschrijving van een feit dat is opgenomen in een stuk gesteld in een vreemde of de Friese taal, wordt naast dat ter inschrijving aangeboden stuk een letterlijke vertaling in het Nederlands ter inschrijving aangeboden, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëdigd vertaler, of, indien het een in te schrijven notariële akte in de Friese taal betreft, door de notaris voor wie de akte is verleden.

Artikel 42 lid 2 wet op het notarisambt:
“De akte kan in meer dan één taal worden verleden. In dat geval wordt de tekst in de ene taal gevolgd door de tekst in een andere taal. Deze bepaling is ook van toepassing indien de akte wordt verleden in de Nederlandse en de Friese taal, of de Friese taal één van de talen is waarin de akte is verleden.”