Is er ook een legitieme portie voor broers en zussen?

Broers en zussen hebben geen legitieme portie maar wel een paar andere rechten. In dit blog leg ik uit hoe het erfrecht voor broers en zussen werkt.

Hoe groot is het wettelijk erfdeel van broers en zussen?

Je vader, moeder, broer en zus krijgen een gelijk wettelijk erfdeel, tenzij je meer dan twee broers en zussen hebt. Dit komt doordat je vader en moeder ten minste een kwart krijgen. Het wettelijk erfdeel van broers en zussen wordt hierdoor verlaagd. Een halfbroer of halfzus krijgt in het erfrecht een half erfdeel.

erfrecht broers zussen
wettelijk erfdeel broers zussen

Hebben broers en zussen recht op een legitieme portie?

Als je geen testament hebt, dan bepaalt de wet hoe de erfenis over de familie wordt verdeeld. Maar heb je wel een testament? In dat geval krijgen je broers en zussen geen legitieme portie. Het enige waar ze recht op hebben, is een kopie van je testament omdat dit in de wet staat:

legitieme portie broers zussen

Waarom zegt het erfrecht niet meer over broers en zussen?

Het erfrecht is gericht op personen die afhankelijk zijn van jouw erfenis. Dat zijn je partner en kinderen, maar ook een schuldeiser of je bedrijfsopvolger. Het erfrecht gaat er van uit dat broers en zussen elkaars erfenis niet nodig hebben. Maar heeft er verder niemand recht op jouw erfenis? Dan kun je alles aan een broer of zus nalaten. En soms werkt de fiscus daar ook nog aan mee.

Hoeveel erfbelasting betalen broers en zussen?

Broers en zussen hebben voor de erfbelasting een kleine vrijstelling van iets meer dan € 2.000. Daarboven geldt een tarief van 30%. Erf je een heel groot bedrag? Dan loopt de erfbelasting voor een broer of zus op tot 40%. Woon je samen met je broer of zus? Dan kun je recht hebben op een grote vrijstelling van meer dan 6,5 ton! Daarvoor moet je wel voldoen aan de eisen die de wet hieraan stelt. Je vindt die eisen helemaal onderaan deze pagina.

erfbelasting broer en zus 2022

Meer lezen over onterving en de legitieme?

Veelgestelde vragen:

Hoe groot is het wettelijk erfdeel van broers en zussen?

Je vader, moeder, broer en zus krijgen een gelijk wettelijk erfdeel, tenzij je meer dan twee broers en zussen hebt. Dit komt doordat je vader en moeder ten minste een kwart krijgen. Het wettelijk erfdeel van broers en zussen wordt hierdoor verlaagd.

Check mijn blog voor meer uitleg over het erfrecht voor broers en zussen.

Hebben broers en zussen recht op een legitieme portie?

Als je geen testament hebt, dan bepaalt de wet hoe de erfenis over de familie wordt verdeeld. Maar heb je wel een testament? In dat geval krijgen je broers en zussen geen legitieme portie. Het enige waar ze recht op hebben, is een kopie van je testament omdat dit in de wet staat:
 
Artikel 49 van de Wet op het notarisambt:
“geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariële akten .. afschriften .. uit aan .. degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de .. inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht.  Onder degene die een recht ontleent aan de inhoud van de akte  wordt mede begrepen degene die door een uiterste wilsbeschikking een erfrechtelijke aanspraak heeft verloren ..”

Waarom zegt het erfrecht niet meer over broers en zussen?

Het erfrecht is gericht op personen die afhankelijk zijn van jouw erfenis. Dat zijn je partner en kinderen, maar ook een schuldeiser of je bedrijfsopvolger. Het erfrecht gaat er van uit dat broers en zussen elkaars erfenis niet nodig hebben.

Hoeveel erfbelasting betalen broers en zussen?

Broers en zussen hebben voor de erfbelasting een kleine vrijstelling van iets meer dan € 2.000. Daarboven geldt een tarief van 30%. Erf je een heel groot bedrag? Dan loopt de erfbelasting voor een broer of zus op tot 40%. Woon je samen met je broer of zus? Dan kun je recht hebben op een grote vrijstelling van meer dan 6,5 ton! Daarvoor moet je wel voldoen aan de eisen die de wet hieraan stelt.

Kleine vrijstelling erfbelasting broer en zus:

2015 € 2.111,00

2016 € 2.122,00

2017 € 2.129,00

2018 € 2.147,00

2019 € 2.173,00

2020 € 2.208,00

2021 € 2.244,00

2022 € 2.274,00Voorwaarden grote vrijstelling erfbelasting broer en zus:

Artikel 1a Successiewet 1956:
“1. In afwijking van artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen twee ongehuwde personen slechts als partner aangemerkt indien zij gedurende de in het tweede lid genoemde periode:
a. beiden meerderjarig zijn;
b. op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland;
c. ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben;
d. geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en
e. niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.
2. De in de aanhef van het eerste lid bedoelde periode is:
a. voor de bepalingen die zien op de heffing van erfbelasting: zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting;
b. voor de bepalingen die zien op de heffing van schenkbelasting: twee jaar voorafgaand aan de schenking.
3. De in het eerste lid, onderdeel c, gestelde voorwaarde geldt niet voor personen die tot het tijdstip van het overlijden of de schenking gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland.”