Wat doet een executeur testamentair?

In dit blog leggen we uit wat de betekenis is van het executeurschap en wat een executeur testamentair doet bij het afwikkelen van de erfenis.

Wat is de betekenis van het woord executeur?

De executeur is de persoon die in het testament is benoemd voor het afwikkelen van de erfenis en de uitvoering van het testament. De executeur vertegenwoordigt daarom de erfgenamen.

Wat doet een executeur testamentair bij het afwikkelen van de erfenis?

De taken van de executeur staan in de wet. Het gaat daarbij vooral om beheren, verkopen, betalen en informeren. Er is heel lang over de huidige wet nagedacht dus deze zit best goed in elkaar. Toch gaat er in de praktijk veel mis. Grote bedragen, emoties en tegengestelde belangen leiden vaak tot ruzie. Daarom is het goed om te weten dat de executeur in beginsel de baas is. De erfgenamen kunnen alleen ingrijpen als de executeur zich niet aan de wet of het testament houdt of niet integer te werk gaat.

wat doet een executeur

Regelt de executeur testamentair ook de verkoop van het huis?

De executeur regelt ook de verkoop van het huis als dat nodig is voor het betalen van de schulden. Maar dit kan nog best lastig zijn omdat de erfgenamen en kantonrechter daarbij ook een rol hebben. De verkoop van het huis leidt daarom vaak tot problemen. Daarbij kun je denken aan het geval dat een erfgenaam niet wil dat het huis wordt verkocht. Of dat een erfgenaam het niet eens is met de vraagprijs. Gelukkig staan hiervoor een paar spelregels in de wet:

executeur testamentair

Wanneer eindigt het executeurschap?

Het antwoord op deze vraag vind je ook in de wet. Er zijn wel 10 manieren waardoor het executeurschap kan eindigen:

executeurschap

Meer lezen?

Meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier voor een overzicht van alle blogs over de executeur.

Veelgestelde vragen:

Wat is de betekenis van het woord executeur?

De executeur is de persoon die in het testament is benoemd voor het afwikkelen van de nalatenschap en de uitvoering van het testament. De executeur vertegenwoordigt daarom de erfgenamen.

Tot 2003 sprak de wet van de “uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking. Sinds 2003 is de officiële naam hiervoor “executeur”. Maar zowel onder de oude als de nieuwe wet wordt er ook wel gesproken over de “executeur testamentair”. Tot 2003 kon je een executeur zelf benoemen in een codicil maar sinds dat jaar mag het alleen nog in een testament.

Wat doet een executeur testamentair bij het afwikkelen van de erfenis?

De taken van de executeur testamentair staan in de wet:

De executeur:
– beheert de nalatenschap (denk aan het huis, de inboedel en de bankrekening);
– vertegenwoordigt de erfgenamen (bijvoorbeeld bij de bank en de belastingdienst);
– betaalt de schulden (zoals de erfbelasting, de rekening voor de uitvaart of een legaat in het testament);
– maakt een boedelbeschrijving (dat is een lijst van bezittingen en schulden);
– verkoopt bezittingen als dat nodig is voor het betalen van de schulden en de uitvoering van het testament;
geeft de erfgenamen informatie als ze daarom vragen;
– en legt aan het einde van zijn of haar taak rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Regelt de executeur testamentair ook de verkoop van het huis?

De executeur regelt ook de verkoop van het huis als dat nodig is voor het betalen van de schulden. Maar dit kan nog best lastig zijn omdat de erfgenamen en kantonrechter daarbij ook een rol hebben. De verkoop van het huis leidt daarom vaak tot ruzie.

In artikel 4:147 van het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:
“1. De executeur is bevoegd door hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap en de nakoming der hem opgelegde lasten.
2. Tenzij de erflater anders heeft beschikt, treedt de executeur omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen en stelt hij, zo bij een erfgenaam bezwaar bestaat tegen een voorgenomen tegeldemaking, die erfgenaam in de gelegenheid de beslissing van de kantonrechter in te roepen.
3. De erflater kan bepalen dat de executeur voor de tegeldemaking van een goed de toestemming van de erfgenamen behoeft. Deze toestemming kan echter vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter.”

Wanneer eindigt het executeurschap?

Het antwoord op deze vraag vind je in artikel 4:149 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn wel 10 manieren waarop het executeurschap kan eindigen:

“De taak van een executeur eindigt:
a. wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid;
b. door tijdverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
c. door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;
d. wanneer de nalatenschap overeenkomstig de derde afdeling van de zesde titel moet worden vereffend;
e. in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen;
f. door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.”