Wat doet een executeur testamentair?

In dit blog leg ik uit wat een executeur testamentair is en welke rechten en plichten hij heeft bij het afwikkelen van de erfenis. Laat ook even weten wat jij er van vindt in de poll onderaan.

Tip! Bekijk ook de video’s over de executeur op mijn YouTube kanaal!

Wat is een executeur testamentair?

De executeur testamentair is de persoon die in het testament is benoemd voor het afwikkelen van de erfenis en het uitvoeren van het testament. De executeur beheert de erfenis en is de vertegenwoordiger van de erfgenaam.

Wat doet een testamentair executeur?

De rechten en plichten van de executeur vind je in de wet. De taken zijn ruim omschreven waardoor er veel onder valt. Een nadeel daarvan is dat er dus niet precies staat wat je moet doen.

Bij het beheer over de erfenis kun je denken aan de bankrekening en de inboedel. De executeur mag ook spullen verkopen als dat nodig is om de rekeningen te betalen. Er is heel lang nagedacht over de huidige wet en daarom zit deze goed in elkaar. Toch gaat er in de praktijk nog veel mis. Emoties en grote bedragen gaan niet goed samen en leiden vaak tot ruzie. De wet en de rechter kiezen dan meestal de kant van de executeur. Je moet het erg bont maken voordat je aan de kant wordt geschoven. Daarbij kun je denken aan het geval dat de executeur zich niet aan de wet houdt of niet doet wat er in het testament staat.

wat is een executeur testamentair

Regelt de executeur ook de verkoop van het huis?

De executeur regelt ook de verkoop van het huis als dat nodig is om de schulden te kunnen betalen. Maar dit kan nog best lastig zijn omdat de erfgenaam en de rechter daarbij ook een rol hebben. De verkoop van het huis leidt daarom vaak tot problemen. Denk aan de erfgenaam die niet wil dat het huis wordt verkocht. Of het geval dat men het niet eens is over de vraagprijs of de keuze voor een makelaar. Gelukkig staan hiervoor een paar regels in de wet:

executeur testamentair

Welke soorten executeurs zijn er?

In je testament kun je de executeur veel of weinig rechten geven:

  1. De executeur met één ster regelt alleen je uitvaart.
  2. De executeur met twee sterren wikkelt je erfenis af en voert het testament uit. Denk daarbij aan de bankzaken en belastingen.
  3. Maar met drie sterren mag een executeur nog meer. Zoals het verkopen van je huis, ook wanneer er geen schulden zijn. Of het verdelen van je spullen over de erfgenamen.

Wanneer ben je geen executeur meer?

Als je klaar bent met je werk dan ben je vanzelf geen executeur meer. Maar in de wet staan wel 10 redenen waardoor je taak kan eindigen. Denk aan het geval dat je ontslag krijgt of dat er wat ergs met je gebeurt.

executeurschap

Meer lezen?

poll executeur benoemen
De poll is gesloten. Hierboven zie je het resultaat.

Veelgestelde vragen:

Wat is een executeur testamentair?

De executeur testamentair is de persoon die in het testament is benoemd voor het afwikkelen van de erfenis en het uitvoeren van het testament. De executeur beheert de erfenis en is de vertegenwoordiger van de erfgenaam.

In dit blog lees je meer over de rechten en plichten van de executeur testamentair.

Tot 2003 sprak de wet van de “uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking”. Sinds 2003 is de officiële naam hiervoor “executeur”. Maar zowel onder de oude als de nieuwe wet wordt er ook wel gesproken over de “executeur testamentair”.

Tot 2003 kon je een executeur zelf benoemen in een codicil maar sinds dat jaar kan het alleen nog in een testament bij de notaris.

Wat zijn de rechten en plichten van een executeur testamentair?

De rechten en plichten van de executeur vind je in de wet. De taken zijn ruim omschreven waardoor er veel onder valt. Een nadeel daarvan is dat er dus niet precies staat wat je moet doen.

De executeur:
– beheert de nalatenschap (denk aan het huis, de inboedel en de bankrekening);
– vertegenwoordigt de erfgenamen (bijvoorbeeld bij de bank en de belastingdienst);
– betaalt de schulden (zoals de erfbelasting, de rekening voor de uitvaart of een legaat in het testament);
– maakt een boedelbeschrijving (dat is een lijst van bezittingen en schulden);
– verkoopt bezittingen als dat nodig is voor het betalen van de schulden en de uitvoering van het testament;
geeft de erfgenamen info als ze daarom vragen;
– en legt aan het einde van zijn of haar taak rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Regelt de executeur ook de verkoop van het huis?

De executeur regelt ook de verkoop van het huis als dat nodig is voor het betalen van de schulden. Maar dit kan nog best lastig zijn omdat de erfgenaam en kantonrechter daarbij ook een rol hebben. De verkoop van het huis leidt daarom vaak tot ruzie.

In artikel 4:147 van het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:
“1. De executeur is bevoegd door hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap en de nakoming der hem opgelegde lasten.
2. Tenzij de erflater anders heeft beschikt, treedt de executeur omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen en de wijze van tegeldemaking zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen en stelt hij, zo bij een erfgenaam bezwaar bestaat tegen een voorgenomen tegeldemaking, die erfgenaam in de gelegenheid de beslissing van de kantonrechter in te roepen.
3. De erflater kan bepalen dat de executeur voor de tegeldemaking van een goed de toestemming van de erfgenamen behoeft. Deze toestemming kan echter vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter.”

Wanneer ben je geen executeur meer?

Als je klaar bent met je werk dan ben je vanzelf geen executeur meer. Maar in de wet staan wel 10 redenen waardoor je taak kan eindigen. Denk aan het geval dat je ontslag krijgt of dat er wat ergs met je gebeurt.

Artikel 4:149 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“De taak van een executeur eindigt:
a. wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid;
b. door tijdverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
c. door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;
d. wanneer de nalatenschap overeenkomstig de derde afdeling van de zesde titel moet worden vereffend;
e. in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen;
f. door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.”