Je benoeming tot executeur testamentair weigeren, kan dat?

In dit blog leg ik uit of je de benoeming tot executeur testamentair kunt weigeren. Ook ga ik in op wat er daarna mogelijk is om de erfenis weer vlot te trekken. Voor dat laatste kun je ook de 9 tips in de video hieronder bekijken:

Kun je de benoeming tot executeur testamentair weigeren?

Je bent pas executeur op het moment dat je de benoeming aanvaardt. Dit kan pas na het overlijden en gaat meestal via de notaris. Aanvaarden is niet verplicht. Je kunt de benoeming tot executeur testamentair dus weigeren. Ook als je bij leven had beloofd om het wel te doen. Denk aan de situatie dat je gezondheid het niet meer toestaat of dat je er door omstandigheden echt geen tijd voor hebt.

executeur testamentair weigeren

Wat gebeurt er als er geen executeur testamentair is?

Is het testament gemaakt na 2003? Dan staat er meestal in dat er na het weigeren een nieuwe executeur testamentair kan worden benoemd door de kantonrechter.

Maar je kunt er als erfgenamen ook voor kiezen om elkaar een volmacht te geven zodat één de erfenis kan afwikkelen. Dit wordt een “boedelvolmacht” genoemd. Je kunt dat regelen via de notaris. Die legt dit dan vast in een verklaring van erfrecht. Dan hoef je dus niet langs de kantonrechter. Een andere optie is het laten benoemen van een “vereffenaar” door de rechter. Maar dat kan niet zonder kosten omdat je hiervoor een advocaat nodig hebt.

Nog een andere optie is dat je als executeur een volmacht geeft aan de notaris om de erfenis af te wikkelen. Je blijft dan wel zelf executeur maar iemand anders regelt het op basis van de volmacht.

Kun je na het aanvaarden de benoeming tot executeur nog weigeren?

Nee, als je de de benoeming hebt aanvaard, dan kun je zelf geen ontslag meer nemen. Je kunt wel ontslag vragen aan de kantonrechter. In een paar gevallen eindigt je rol als executeur vanzelf. Daarbij kun je denken aan het geval dat je werk klaar is. Maar ook als je failliet gaat of de erfenis negatief is, dan kan je benoeming tot executeur vanzelf eindigen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je de benoeming tot executeur testamentair weigeren?

Je bent pas executeur op het moment dat je de benoeming aanvaardt. Dit kan pas na het overlijden. Aanvaarden is niet verplicht. Je kunt de benoeming tot executeur testamentair dus weigeren. Ook als je bij leven had beloofd om het wel te doen.

In artikel 4:143 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende: “Men wordt executeur door aanvaarding van zijn benoeming na het overlijden van de erflater. De kantonrechter kan op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, na afloop waarvan de benoeming niet meer kan worden aanvaard.

In een paar gevallen is het niet mogelijk om je benoeming te aanvaarden: “Handelingsonbekwamen, zij van wie één of meer goederen onder een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 zijn gesteld, en zij die in staat van faillissement verkeren of ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, kunnen niet executeur worden.” Dit staat in lid 2 van artikel 4:143 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat gebeurt er als jij geen executeur wilt zijn?

Is het testament gemaakt na 2003? Dan staat er meestal in dat er na het weigeren van de benoeming een andere executeur testamentair kan worden aangewezen door de kantonrechter.

In artikel 4:142 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende: “Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking een of meer executeurs benoemen. Hij kan aan een executeur de bevoegdheid toekennen een of meer andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen; hij kan ook beschikken dat wanneer een benoemde executeur komt te ontbreken, de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.

De erfgenamen kunnen elkaar ook een volmacht geven zodat één van hen de erfenis kan afwikkelen. Dit wordt een “boedelvolmacht” genoemd. Je kunt dat regelen via de notaris. Die legt dit dan vast in een verklaring van erfrecht. Een andere optie is het laten benoemen van een “vereffenaar”.

Kun je na aanvaarding de benoeming tot executeur alsnog weigeren?

Nee, als je de de benoeming hebt aanvaard, dan kun je zelf geen ontslag meer nemen. Je kunt wel ontslag vragen aan de kantonrechter. In een paar gevallen eindigt je rol als executeur vanzelf.

In artikel 4:149 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt:
“De taak van een executeur eindigt:
a. wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid;
b. door tijdverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
c. door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de instelling van een bewind als bedoeld in titel 19 van Boek 1 over een of meer van zijn goederen;
d. wanneer de nalatenschap overeenkomstig de derde afdeling van de zesde titel moet worden vereffend;
e. in de bij de uiterste wil bepaalde gevallen;
f. door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.”