Erfgenaam reageert niet? Dit kun je doen!

Vaak biedt de wet juridische oplossingen voor praktische problemen. Gelukkig staat het Nederlandse erfrecht vol met rechten die je kunt inroepen als de afwikkeling van een erfenis vastloopt. Denk bijvoorbeeld aan een erfgenaam die niet reageert of misschien zelfs onvindbaar is. Of aan een weigerachtige erfgenaam die niet meewerkt aan de afwikkeling. In dit blog ontdek je hoe je een onwillige erfgenaam juridisch aan kunt pakken.

De erfgenaam die niet reageert op een brief van de notaris

Dit komt helaas veel te vaak voor. Eén van de erfgenamen vraagt de notaris om een verklaring van erfrecht te maken en een andere erfgenaam werkt daar niet aan mee. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Dit laatste kan bijvoorbeeld een gevolmachtigde zijn of een executeur.

Misschien wil de weigerachtige erfgenaam geen keuze maken over de aanvaarding. Een ander probleem kan zijn dat de erfgenaam de erfenis wel wil aanvaarden maar geen volmacht wil geven voor de afwikkeling. Voor beide problemen biedt het erfrecht een oplossing.

Het probleem met de aanvaarding kun je oplossen door zelf beneficiair te aanvaarden. Daarna stel je de andere erfgenamen hiervan op de hoogte. Komt een erfgenaam vervolgens niet in actie? Dan aanvaardt die erfgenaam na drie maanden van rechtswege ook beneficiair. Daarmee heb je het probleem van de aanvaarding opgelost.

erfgenaam reageert niet

Is er geen executeur benoemd en werkt een erfgenaam niet mee aan het benoemen van een gevolmachtigde? Dan kun je de rechter vragen om een vereffenaar te benoemen. De vereffenaar wikkelt de erfenis af. Het aanvragen van een vereffenaar kan alleen via een advocaat. Hier leg ik uit hoe dat werkt.

erfgenaam laat niets van zich horen

Wat kun je doen als een erfgenaam onvindbaar is?

Het erfrecht biedt ook een oplossing als niet bekend is wie de erfgenamen zijn of één van de erfgenamen onvindbaar is.

Stel je bent een schuldeiser die nog geld tegoed had van de overledene. Misschien heb je wel een vermoeden wie de erfgenamen zijn, maar weet je het niet zeker. Als je een brief wilt sturen aan een onwillige erfgenaam, wil je zeker weten dat je bij de juiste persoon bent.

Een eerste stap die je kunt zetten is het raadplegen van het boedelregister. Daar kan bijvoorbeeld bekend zijn of een erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. Of er kan in het register staan welke notaris bij de erfenis betrokken is. Het opvragen van een uittreksel is gelukkig gratis.

erfgenaam onvindbaar

Als de belangen groot genoeg zijn, kun je als schuldeiser aan de rechter vragen om een vereffenaar te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als er behalve veel schulden ook veel bezittingen zijn. Zoals een koophuis of een bedrijfspand.

erfgenaam doet niets

Ben je zelf erfgenaam en is het probleem dat één van de andere erfgenamen onvindbaar is? Ook dan heb je de mogelijkheid om een vereffenaar te laten benoemen zodat de erfenis wel wordt afgewikkeld. Voor  het opsporen van een erfgenaam in het buitenland kun je een gespecialiseerd bureau inschakelen.

erfgenaam werkt niet mee

Wanneer gaat een erfdeel naar de consignatiekas?

Is de afwikkeling van een erfenis met een positief saldo geëindigd maar is een erfgenaam nog altijd spoorloos? Dan is het mogelijk om het erfdeel van die erfgenaam te storten in de zogenoemde “consignatiekas”. Dit is een probleem waar professionele bewindvoerders wel eens tegen aanlopen na het overlijden van een cliënt. Kennelijk komt het zelfs zo vaak voor dat de overheid er een speciale handleiding voor heeft gemaakt.

erfgenaam consignatiekas
Als niemand het erfdeel claimt, valt het op den duur toe aan de Staat.

De erfgenaam werkt niet mee aan verkoop of verdeling

Vaak eindigt de afwikkeling van een erfenis met de verdeling van de overgebleven goederen. Ook gebeurt het dat goederen worden verkocht tijdens de afwikkeling. Soms is dat nodig omdat er schulden zijn die afgelost moeten worden. In andere gevallen is het nodig omdat geen van de erfgenamen het betreffende goed wil overnemen.

Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van een huis waar geen hypotheek op zit. Of aan het verkopen van een huis waar wel een hypotheek op zit. Werkt een erfgenaam daar niet aan mee? Dan kan de handtekening van de weigerachtige erfgenaam worden vervangen door een machtiging van de rechter. Dit kan zowel voor een verkoop als een verdeling. Het aanvragen van deze machtiging kan alleen via een advocaat.

erfgenaam weigert te tekenen

Juridische hulp nodig?

Loopt de afwikkeling van de erfenis vast? Overweeg je bijvoorbeeld om een machtiging aan te vragen bij de rechter of wil je misschien een verzoek indienen voor de benoeming van een vereffenaar? Leg je situatie dan eerst vrijblijvend voor aan Omnius, een landelijk netwerk van advocaten. Misschien is er een andere manier die sneller werkt of een beter resultaat oplevert. Op simpele vragen krijg je gratis antwoord. Omnius kan je ook adviseren over de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een geschikte erfrecht-advocaat. Vul het formulier hieronder in en een jurist neemt vrijblijvend contact met je op.

    privacy statement

    Meer lezen?