Een erfenis verwerpen moet wel degelijk binnen een termijn!

Als je 18 jaar of ouder bent, geldt er voor het verwerpen van een erfenis in beginsel geen termijn. Het korte antwoord is dus dat je dit kunt doen zolang je nog geen andere keuze hebt gemaakt. Maar in die woorden schuilt een gevaar. Want je kunt ook zonder iets te tekenen erfgenaam worden. Dus lees vooral verder als je niet wilt opdraaien voor de schulden! Bekijk ook de video met tips hieronder:

Kun je iemand die niets doet een termijn stellen voor het verwerpen van de erfenis?

Als jij zelf zuiver hebt aanvaard, dan kun je de kantonrechter vragen om een andere erfgenaam die niets doet een termijn te stellen voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Verloopt die termijn zonder een keuze dan heeft die erfgenaam ook zuiver aanvaard. Je kunt dus door niets te doen toch erfgenaam worden en daardoor schulden erven!

Heb jij zelf beneficiair aanvaard? Dan aanvaardt een andere erfgenaam die geen keuze maakt vanzelf ook op die manier 3 maanden nadat je hem laat weten wat jouw keuze was. Heb jij zelf verworpen? Dan hoef je verder niks te doen.

erfenis verwerpen termijn

Welke termijn geldt er voor het verwerpen van de erfenis door een minderjarig kind?

Voor het verwerpen van een erfenis door een minderjarig kind geldt een termijn van drie maanden. Binnen die termijn kun je als ouders de kantonrechter vragen om een machtiging tot verwerping. Je mag dit dus niet zelf beslissen maar moet het aan de rechter vragen. Laat je de termijn verlopen, dan heeft je kind vanzelf beneficiair aanvaard en is het dus erfgenaam. Zuiver aanvaarden mag niet. De reden hiervoor is dat de wet een kind wil beschermen tegen schulden. De termijn van drie maanden begint te lopen bij het overlijden, ook als je daar pas veel later achter komt.

verwerpen erfenis minderjarige
klik op het plaatje om het formulier te openen op de site van de rechtbank

Kun je alsnog de erfenis verwerpen als je later schulden ontdekt?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je alsnog beneficiair mag erven. Het verwerpen van de erfenis kan dan niet meer, maar je bent wel beschermd tegen schulden.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Tot welke termijn kun je een erfenis verwerpen?

Als je 18 jaar of ouder bent, geldt er voor het verwerpen van een erfenis in beginsel geen termijn. Het korte antwoord is dus dat je dit kunt doen zolang je nog geen andere keuze hebt gemaakt. Maar in die woorden schuilt een gevaar. Want je kunt ook zonder iets te tekenen erfgenaam worden.

Dus lees vooral dit blog als je niet wilt opdraaien voor de schulden!

Artikel 4:190 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.”

Artikel 4:192 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver wanneer hij zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding of bezwaring van goederen van de nalatenschap of deze op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.”

Artikel 4:184 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij … zuiver aanvaardt … ”

Kun je iemand die niets doet een termijn stellen voor het verwerpen van de erfenis?

Ja, dat kan op twee manieren:

1. Als jij zelf zuiver hebt aanvaard, dan kun je de kantonrechter vragen om een andere erfgenaam die niets doet een termijn te stellen voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Verloopt die termijn zonder een keuze dan heeft die erfgenaam ook zuiver aanvaard. Je kunt dus door niets te doen toch erfgenaam worden en daardoor schulden erven!

2. Heb jij zelf beneficiair aanvaard? Dan aanvaardt een andere erfgenaam die geen keuze maakt vanzelf ook beneficiair 3 maanden nadat je hem laat weten wat jouw keuze was.

Heb jij zelf verworpen? Dan hoef je verder niks te doen.

Artikel 4:192 Burgerlijk Wetboek:
“Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen … Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden … Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen …“

Welke termijn geldt er voor het verwerpen van de erfenis door een minderjarig kind?

Voor het verwerpen van een erfenis namens een minderjarig kind geldt een termijn van drie maanden. Binnen die termijn kun je als ouders de kantonrechter vragen om een machtiging tot verwerping. Je mag dit dus niet zelf beslissen maar moet het aan de rechter vragen. Laat je de termijn verlopen, dan heeft je kind vanzelf beneficiair aanvaard en is het dus erfgenaam. Zuiver aanvaarden mag niet. De reden hiervoor is dat de wet een kind wil beschermen tegen schulden.

Artikel 4:193 van het Burgerlijk Wetboek:
“1.Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin, worden verlengd.
2. Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval, bedoeld in artikel 41 van de Faillissementswet.”

Kun je alsnog de erfenis verwerpen als je later schulden ontdekt?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je alsnog beneficiair mag erven. Het verwerpen van de erfenis kan dan niet meer, maar je bent wel beschermd tegen schulden.

Artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over:
Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.