Boedelvolmacht voorbeeld

Voor veel erfgenamen is een boedelvolmacht de eerste keer in hun leven dat ze gevraagd worden om een dergelijk document te ondertekenen. Als je de tekst van de boedelvolmacht leest, dan lijkt het alsof de gevolmachtigde vrij zijn gang kan gaan. Ik kan me goed voorstellen dat je helemaal niet staat te springen om alle controle zo maar uit handen te geven. In dit blog leg ik uit wat een boedelvolmacht is en geef ik een antwoord op de meest gestelde vragen. Onderaan kun je een voorbeeld boedelvolmacht downloaden waarmee je aan iemand een volmacht kunt geven om de erfenis af te wikkelen.

Sta je op het punt om aan iemand een boedelvolmacht te verlenen en wil je eerst weten wat dat precies betekent? Bekijk dan ook de video met tips hieronder:

meer video’s voor erfgenamen vind je op mijn YouTube kanaal

Wat is een boedelvolmacht?

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een boedelvolmacht is een bijzondere volmacht die je in de hoedanigheid van erfgenaam verleent aan iemand om in jouw naam de erfenis af te wikkelen. De boedelvolmacht ziet bijvoorbeeld op het regelen van de bankzaken, het indienen van de belastingaangifte en de uitvoering van het testament.

Het is gebruikelijk om een boedelvolmacht te verlenen als er meerdere erfgenamen zijn en de overledene geen executeur heeft benoemd. Een executeur vertegenwoordigt op grond van de wet de erfgenamen en heeft voor de meeste handelingen geen volmacht nodig. Als er geen executeur is benoemd, dan kunnen de erfgenamen in theorie de erfenis samen afwikkelen. Maar het is natuurlijk niet erg praktisch als voor iedere handeling meerdere handtekeningen nodig zijn.

Meestal wordt de boedelvolmacht opgesteld door de notaris. Dit komt doordat het maken van een boedelvolmacht vaak gebeurt in combinatie met het opstellen van een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Is er geen executeur benoemd? Dan is het gebruikelijk om in overleg met de notaris aan één van de erfgenamen een boedelvolmacht te geven.

Notarissen mogen trouwens zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor een eenvoudige verklaring van erfrecht loopt uiteen van € 349 tot € 899 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes aan voordat je een notaris kiest. Hier vind je de tarieven bij jou in de buurt. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen. Tip: vermeld in de omschrijving bij de offerte-aanvraag het aantal erfgenamen als dit hoger is dan 3. Sommige notarissen berekenen boven dit aantal een extra bedrag per erfgenaam!

Ben je verplicht om een boedelvolmacht te ondertekenen?

Nee, je bent niet verplicht om een boedelvolmacht te ondertekenen. Ben je het niet eens met de tekst van de volmacht? Dan kun je vragen om de tekst van de volmacht aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld een bepaalde bevoegdheid uitsluiten of speciale voorwaarden opnemen in de volmacht. Hierbij kun je denken aan het uitsluiten van de bevoegdheid om roerende zaken te verkopen.

Wil je wel een volmacht verlenen maar niet aan de voorgestelde persoon? Dan kun je bijvoorbeeld een gezamenlijke volmacht verlenen aan twee personen. Of je kunt vragen of de notaris gevolmachtigde wil zijn. Daar zijn uiteraard wel kosten aan verbonden. Notarissen wikkelen normaal gezien een erfenis alleen af op basis van uurtarief.

De andere erfgenamen kunnen jou dus niet dwingen om de volmacht te ondertekenen, maar ze hebben wel andere manieren om een oplossing te forceren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een vereffenaar te laten benoemen door de rechter. De bevoegdheden van de vereffenaar zijn vergelijkbaar met die van de executeur. Een andere optie is dat de erfgenamen de rechter vragen om een vervangende machtiging tot verkoop. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat er een huis in de erfenis zit. Als één erfgenaam dwars ligt bij de verkoop, dan kunnen de andere erfgenamen een vervangende machtiging tot verkoop vragen aan de rechter.

Het is goed om te weten dat je een boedelvolmacht altijd kunt herroepen. Heb je een volmacht verleend en krijg je daar later spijt van? Dan kun je de volmacht dus stopzetten.

Het verschil tussen een ruime en beperkte boedelvolmacht

Het onderwerp volmacht is geregeld in de wet, maar er is geen specifieke regeling voor de boedelvolmacht. Er staat dus niet in de wet wat de omvang is van een boedelvolmacht. De notaris laat de erfgenamen kiezen uit een ruime of beperkte volmacht. De beperkte volmacht ziet op voor de hand liggende onderwerpen zoals het beheren van de bankrekening en het indienen van de belastingaangifte. De ruime boedelvolmacht gaat een stap verder en omvat ook de bevoegdheid om goederen te verkopen of te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van de woning of het verdelen van sieraden.

Een boedelvolmacht hoort alleen te zien op jouw hoedanigheid van erfgenaam. De gevolmachtigde mag jou dus niet vertegenwoordigen voor zaken die niks met de erfenis hebben te maken. Verder hoort de boedelvolmacht mijns inziens beperkt te zijn tot de periode van afwikkeling. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat iemand tientallen jaren een onverdeelde erfenis beheerde op basis van een standaard boedelvolmacht. Dat kan volgens mij echt niet de bedoeling zijn. Om ieder misverstand hierover te voorkomen is het verstandig om altijd een uitdrukkelijke einddatum op te nemen in de volmacht.

Het is belangrijk om te controleren of de inhoud van de volmacht klopt voordat je een handtekening zet. Als het jou niet duidelijk is wat er staat, vraag dan aan de notaris wat er bedoeld wordt. Is er sprake van een gebrek aan vertrouwen tussen de volmachtgever en gevolmachtigde? Dan heeft het volgens mij geen zin om te praten over de tekst van de volmacht. Het is in dat geval beter om een andere gevolmachtigde uit te zoeken. Zoals ik eerder al aangaf, kun je bijvoorbeeld een volmacht geven aan de notaris of aan twee gezamenlijk bevoegde personen.

Ziet de boedelvolmacht ook op de verkoop van het huis?

Het verkopen en leveren van een geërfde woning is een zogenoemde “beschikkingshandeling”. Op grond van de wet mag dit alleen indien dit uitdrukkelijk in de volmacht staat. Vaak realiseren erfgenamen zich niet dat de woorden “bevoegd tot beschikken” inhouden dat de gemachtigde de woning van de erflater mag verkopen. Ben je het daar niet mee eens? Dan kun je de bevoegdheid om de woning te verkopen en te leveren uitdrukkelijk uitsluiten in de volmacht. Dat is beter dan de woorden “bevoegd tot beschikken” alleen maar weg te laten. Dat laatste kan namelijk aanleiding geven tot onduidelijkheid.

boedelvolmacht verkoop huis

Een nog betere optie is het opnemen van een paar duidelijke voorwaarden in de volmacht. Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende opties:

  • Wil je invloed hebben op de keuze voor een makelaar? Spreek dan eerst af welke makelaar de verkoop gaat regelen, vóórdat je de boedelvolmacht ondertekent.
  • Je kunt in de volmacht opnemen dat de gevolmachtigde alles zelfstandig mag regelen maar dat de verkoopprijs tenminste gelijk moet zijn aan een bepaald bedrag. Is het hoogste bod lager dan dit minimale bedrag? Dan moet eerst met jou worden overlegd, omdat de volmacht niet toereikend is.
  • Je kunt in de volmacht opnemen dat de gevolmachtigde de koopakte pas mag ondertekenen nadat jij akkoord hebt gegeven op het concept.

De markt heeft altijd gelijk. Als je de woning via een NVM makelaar te koop zet op Funda, dan krijg je altijd een eerlijke prijs. Vindt één van de erfgenamen die prijs te laag? Geef die erfgenaam dan de gelegenheid om de woning zelf over te nemen voor dat bedrag. Lukt het niet om in onderling overleg een makelaar te kiezen? Laat de ene partij dan drie lokale NVM makelaars selecteren, waaruit de andere partij er één mag kiezen. Wat je ook kunt overwegen is om eerst een gratis waardebepaling aan te vragen. Niemand kan bezwaar hebben tegen iets wat gratis is, toch?

Heeft de boedelgevolmachtigde recht op een beloning?

Een executeur of vereffenaar heeft recht op een financiële beloning. De executeur heeft wettelijk bijvoorbeeld recht op een bedrag ter grootte van 1% van de erfenis. Vaak wordt hier in het testament van afgeweken en een vaste beloning toegekend van bijvoorbeeld een paar duizend euro. Is de executeur ook erfgenaam? Dan wordt er meestal geen beloning toegekend omdat de executeur al een erfdeel ontvangt.

Een professionele gemachtigde, zoals een notaris, zal normaal gezien op urenbasis werken. Maak in dat geval duidelijke afspraken over wie wat gaat doen. Veel praktische zaken zouden de erfgenamen prima zelf kunnen regelen. Het is bijvoorbeeld een beetje prijzig om een notaris tegen uurtarief de woning te laten ontruimen.

Standaard gaat de notaris er bij het opstellen van de stukken van uit dat de boedelgevolmachtigde geen loon ontvangt. Het lijkt me echter wel logisch dat de gevolmachtigde zijn eventuele onkosten vergoed krijgt. Het kan verstandig zijn om dit onderwerp van tevoren met elkaar te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat er sprake is van een omvangrijke en complexe nalatenschap met veel erfgenamen. Daar kun je zo een paar honderd uur mee bezig zijn. Als de gevolmachtigde zelf geen erfgenaam is, dan kan ik me voorstellen dat een passende beloning op zijn plaats is.

Voorbeeld boedelvolmacht

Het voorbeeld hieronder is een zogenoemde “ruime” boedelvolmacht waarmee iemand alle handelingen kan verrichten die nodig zijn om de erfenis af te wikkelen. Deze variant is geschikt voor de situatie dat je de volledige afwikkeling toevertrouwt aan de gemachtigde. Laat je een verklaring van erfrecht maken door een notaris? Gebruik dan niet het voorbeeld hieronder maar laat de notaris een voorstel doen voor een tekst. De teksten in de verklaring van erfrecht en de boedelvolmacht moeten namelijk op elkaar worden afgestemd.

boedelvolmacht voorbeeld
klik op de afbeelding voor een pdf

Kun je een boedelvolmacht maken zonder notaris?

Een boedelvolmacht is een onderhandse akte. Je kunt dus ook zelf een boedelvolmacht maken zonder een bezoek aan de notaris. In de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen is een dergelijke zelfgemaakte volmacht gewoon geldig. Ten opzichte van derden ligt dat anders. De bank kan bijvoorbeeld eisen dat er een notariële verklaring van erfrecht wordt gemaakt voordat je toegang krijgt tot de bankrekening.

Overigens bieden sommige banken nog een ander alternatief aan. Zo kun je bijvoorbeeld bij de ING Bank een boedelvolmacht regelen die alleen ziet op de bankrekening van de overledene. Meestal heb je dan nog wel een verklaring van erfrecht nodig, maar de boedelvolmacht kun je dus zonder notaris regelen bij de bank. Sommige banken zijn trouwens bereid om te werken met een “vrijwaring” in plaats van een verklaring van erfrecht. Het loont dus de moeite om eerst uit te zoeken of je wel echt een notaris nodig hebt. Misschien kun je alles regelen zonder kosten te maken bij de notaris.

Soms heb je te maken met een instantie die verplicht is om de identiteit van zijn klanten vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de makelaar en de notaris die ingeschakeld worden voor de overdracht van een geërfde woning. Deze partijen zullen normaal gezien geen genoegen nemen met een onderhandse boedelvolmacht die niet gelegaliseerd is en niet vastgelegd is in een verklaring van erfrecht. Zit er een registergoed in de erfenis? Dan is het altijd verstandig om even bij de notaris langs te gaan om de mogelijkheden te bespreken.

Welk wetsartikel gaat over de boedelvolmacht?

Het onderwerp boedelvolmacht is niet geregeld in het erfrecht. In het algemene vermogensrecht (Boek 3 Burgerlijk Wetboek) vind je een algemene regeling voor het onderwerp volmacht. Voor de boedelvolmacht zijn vooral de volgende wetsartikelen van belang:

boedelvolmacht wetsartikel

Kun je een boedelvolmacht intrekken?

In beginsel kun je iedere volmacht herroepen. Dit geldt ook voor een boedelvolmacht. Wat mij betreft moet een algemeen geformuleerde boedelvolmacht altijd herroepelijk zijn en een einddatum bevatten. Zet nooit een handtekening onder een onherroepelijke boedelvolmacht. Afgezien van de vraag of die afspraak überhaupt geldig is, hoor je dat volgens mij simpelweg niet af te spreken.

Een herroeping werkt niet terug. Je kunt dus geen zaken terugdraaien door de volmacht in te trekken. Denk er aan om een herroeping altijd mee te delen aan alle betrokkenen, zoals de andere erfgenamen en de notaris.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is een bijzondere volmacht waarmee een erfgenaam aan iemand anders de bevoegdheid verleent om de erfenis af te wikkelen. Degene die de volmacht krijgt, heet de “boedelgevolmachtigde”. Je kunt een beperkte of ruime boedelvolmacht verlenen. De meeste erfgenamen kiezen voor een ruime volmacht, wat betekent dat de gevolmachtigde alle handelingen mag verrichten die nodig zijn om de erfenis af te wikkelen. Bijvoorbeeld ook het verkopen van goederen.

Wat staat er in een boedelvolmacht?

In een boedelvolmacht staan de personalia van de volmachtgever en de gevolmachtigde, met een opsomming van de taken en verplichtingen van de gevolmachtigde.

Is een boedelvolmacht verplicht?

Niemand is verplicht om een boedelvolmacht te verlenen. De kantonrechter kan een erfgenaam wel dwingen om binnen een bepaalde termijn een keuze te maken over de aanvaarding van de erfenis.

Wat kost een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht kun je vastleggen in een onderhandse akte. Dit betekent dat een boedelvolmacht in beginsel niks kost omdat je hem zelf kunt maken. Maar in de praktijk accepteren veel instanties zelfgemaakte stukken niet. Soms kun je bij een bank een volmacht regelen die op de bankzaken ziet. In dat geval hoef je dus niet naar de notaris. De meeste boedelvolmachten worden gemaakt door de notaris in het kader van het opstellen van de verklaring van erfrecht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *