Beneficiair aanvaarden is gratis in deze 3 gevallen

Wanneer je alleen maar schulden erft, is het mooi als het beneficiair aanvaarden gratis kan. Normaal moet je hiervoor kosten maken bij de rechtbank maar in deze 3 gevallen hoeft dat dus niet.

Kun je door niets te doen gratis beneficiair aanvaarden?

Arnold en Barry erven samen van hun vader. Ze hadden al jaren geen contact meer met hem. De broers zien elkaar ook niet veel. Arnold is snel naar de rechtbank gegaan om beneficiair te aanvaarden zodat hij de woning kan ontruimen. Dat heeft hem € 134 gekost. Hij heeft Barry hiervan een kopie gestuurd. Barry zoekt het pas 4 maanden later uit en komt er dan achter dat hij niets meer hoeft te doen. Op grond van de wet is de erfenis door hem gratis beneficiair aanvaard. In dit blog leg ik uit hoe dat kan.

beneficiair aanvaarden gratis

Een kind kan vanzelf en dus gratis beneficiair aanvaarden.

Chris is plotseling overleden en zijn zoon Milan is erfgenaam. Milan is 10 jaar oud en mag dus zelf geen handtekening zetten. Zijn moeder mag de erfenis niet zuiver aanvaarden. Verwerpen kan alleen als dat mag van de kantonrechter. Het enige waarvoor zij zelf kan tekenen is de beneficiaire aanvaarding, maar dat kost dus geld. Doet zij dat niet binnen 3 maanden dan regelt de wet het beneficiair aanvaarden gratis voor Milan. De reden hiervoor is dat de wetgever niet wil dat een kind de schulden van zijn ouders erft.

beneficiair aanvaarden kosten

Kun je gratis meedoen met het beneficiair aanvaarden door een andere erfgenaam?

Ja, dat kan. De kosten van de rechtbank worden niet per erfgenaam maar per erfenis berekend. Dus als één erfgenaam beneficiair wil aanvaarden, dan kan de tweede erfgenaam daar zonder kosten bij op. Je moet dit dan wel samen in één keer regelen. Wie later naar de rechtbank gaat, moet opnieuw betalen. Check deze pagina van de rechtbank voor meer uitleg hierover. Vooral als er veel erfgenamen zijn, maakt dit een groot verschil.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je door niets te doen vanzelf beneficiair aanvaarden?

Ja, door niets te doen kun je gratis beneficiair aanvaarden. Daarvoor is wel nodig dat een andere erfgenaam al naar de rechtbank is geweest.

Hier leg ik dit verder uit met een voorbeeld.

Artikel 4:192 van het Burgerlijk Wetboek:
1. Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver wanneer hij zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding of bezwaring van goederen van de nalatenschap of deze op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. De eerste volzin is niet van toepassing indien de erfgenaam zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.
2. Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister ingeschreven.
3. Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden.
4. Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen of, indien voor hem op het tijdstip van die beneficiaire aanvaarding een overeenkomstig het tweede lid gestelde of verlengde termijn liep, binnen die termijn. De zuivere aanvaarding kan slechts geschieden op de wijze als bepaald in het eerste lid van het vorige artikel.”

Is de beneficiaire aanvaarding gratis voor minderjarigen?

Ja, wanneer je als ouder niet de beneficiaire aanvaarding regelt, dan gebeurt dit op grond van de wet vanzelf en dus gratis.

Check mijn blog waarin dit uitleg met een voorbeeld.

Artikel 4:193 van het Burgerlijk Wetboek:
“1.Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter. Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin, worden verlengd.
2. Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de erfgenaam beneficiair aanvaard. De kantonrechter kan hiervan aantekening doen houden in het boedelregister.
3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval, bedoeld in artikel 41 van de Faillissementswet.”

Kun je zonder extra kosten meedoen met het beneficiair aanvaarden door een andere erfgenaam?

Ja, dat kan. De kosten van de rechtbank worden niet per erfgenaam maar per erfenis berekend. Dus als één erfgenaam beneficiair wil aanvaarden, dan kan de tweede erfgenaam daar zonder kosten bij op. Je moet dit dan wel samen in één keer regelen. Wie later naar de rechtbank gaat, moet opnieuw betalen..

Wat zijn de normale kosten van beneficiair aanvaarden in 2022?

In 2022 zijn de kosten voor het beneficiair aanvaarden van een erfenis bij de rechtbank € 134 per akte.