Akte van erfrecht (met model en tips)

In dit blog leg ik uit wat een akte van erfrecht is, met een model en tips. Check ook mijn andere blogs over het afwikkelen van een erfenis.

Wat is een akte van erfrecht?

In een akte van erfrecht staat wie de erfgenaam is. Er kan ook in staan of er voor het afwikkelen een volmacht is gegeven of dat een executeur dit gaat doen. Een akte van erfrecht kan alleen door de notaris worden gemaakt. In de wet vind je een lijst van feiten die de notaris in de akte kan zetten:

Wat staat er in een akte van erfrecht?

In een simpel geval kan de akte van erfrecht heel kort zijn. In het model hieronder gaan we er van uit dat iemand geen testament heeft en dat twee kinderen erfgenaam zijn. De notaris moet een aantal stukken en gegevens verzamelen voordat de akte wordt getekend. Ook daarna moet de notaris nog een paar dingen doen. Daarbij kun je denken aan de registratie bij de rechtbank en het kadaster.

akte van erfrecht

Meestal zal de akte nog wat langer zijn dan dit model. Denk aan het geval dat er wel een testament is. Of dat er een executeur is of sprake is van een bewind. Dan moet de notaris meer uitzoeken en meer op papier zetten. Meestal is het dus maatwerk. Het komt ook voor dat in één erfenis twee keer een akte wordt gemaakt. Denk aan het geval dat een executeur snel aan het werk moet en pas later op papier komt wie de erfgenaam is.

Wie heeft er recht op een kopie van de akte van erfrecht?

De executeur of de erfgenaam kan opdracht geven aan de notaris om een akte te maken. Als de akte klaar is, mag iedereen die daarbij een belang heeft vragen om een kopie. Op die manier kan ook een schuldeiser er achter komen bij wie hij zich moet melden.

Hoe kom je er achter of er al een akte van erfrecht is gemaakt?

Aan het boedelregister van de rechtbank kun je vragen of er een notaris betrokken is bij de erfenis. Als dat het geval is dan heeft die notaris meestal een akte van erfrecht gemaakt. Op die manier kun je er dus achter komen of er al een akte is.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een akte van erfrecht?

In een akte van erfrecht staat wie de erfgenaam is. Er kan ook in staan of er voor het afwikkelen een volmacht is gegeven of dat een executeur dit gaat doen. Een akte van erfrecht kan alleen door de notaris worden gemaakt. In de wet vind je een lijst van feiten die de notaris in de akte kan zetten:

Artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend, alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op artikel 29 leden 1 en 3;
c. dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als bedoeld in artikel 18 lid 1;
d. dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
e. dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur, bewindvoerder of vereffenaar zijn.”

Hoe kom je er achter of er al een akte van erfrecht is gemaakt?

Aan het boedelregister van de rechtbank kun je vragen of er een notaris betrokken is bij de erfenis. Als dat het geval is dan heeft die notaris meestal een akte van erfrecht gemaakt. Op die manier kun je er dus achter komen of er al een akte is.

Wat staat er in een akte van erfrecht?

Elke akte van erfrecht is anders. Check dit blog voor een model akte van erfrecht. Daarin ga ik er van uit dat iemand overlijdt zonder testament en dat twee kinderen erfgenaam zijn.

Wie heeft er recht op een kopie van de akte van erfrecht?

De executeur of de erfgenaam kan opdracht geven aan de notaris om een akte te maken. Als de akte klaar is, mag iedereen die daarbij een belang heeft vragen om een kopie. Op die manier kan ook een schuldeiser er achter komen bij wie hij zich moet melden.